ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: aprobarea dezmembrării suprafeței de 32,708 m.p. din terenul aferent clădirii situată în  municipiul Alexandria, strada Alexandru Colfescu, nr. 63, aflat în domeniul privat al județului Teleorman și      vânzarea acesteia 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificatările și completările ulterioare,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 7403 din 30.06.2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 7404 din 30.06.2009 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget- Finanțe;

- rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

-prevederile art. 42 și art. 43 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit c) și alin. (4) lit b), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3  și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă dezmembrarea suprafeței de 32,708 m.p. din terenul aferent clădirii situată în  municipiul Alexandria, strada Alexandru Colfescu, nr. 63, aflat în domeniul privat al județului Teleorman, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. – Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la art. 1, împreună cu Rezervorul și Cuva din beton, amplasate pe acesta, prin licitație publică deschisă cu strigare.

 

Art.3. - Prețul minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare, va fi stabilit prin Raport de evaluare, de către un evaluator autorizat, selectat conform prevederilor legale.

 

Art.4. -Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor  interesate în termenul prevăzut de lege.

 

  

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general al jude]ului,

Jr. Silvia Oprescu

                                                                                         

 

 

 

 

 

      Alexandria, 

Nr. 80 din 3 iulie 2009