ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

  pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 5349 din 11 mai 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad și  raportul de specialitate nr. 5350 din 11mai 2009 al Direcției dezvoltare locală;

- procesul-verbal nr. 5369 din  13 mai 2009 al Comisiei pentru analizarea și aducerea la zi a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului, precum și  centralizarea propunerilor de modificare a inventarelor bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor și al municipiilor;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3)   din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,        

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.I. -  Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

În anexă, la Secțiunea I ,,Bunuri imobile”, se modifică următoarele poziții:

a)-la poziția nr. 50, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

,,Km 12+590-41+692 Bîscoveni-Coșoteni (DJ 612A), Lățime parte carosabilă=6m.

Lățime ampriză+zona de siguranță=14 m., Lungime=29,102 km.”

 b)-poziția nr. 55 se modifică după cum urmează:

-coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ,,DJ 601F, Coșoteni (DJ 612A)-Meri-Vedea-Albești-Părul Rotund-Mavrodin (DJ 703)”

-coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ,,Km 0+000-2+600 de la intersecție DJ 612A Coșoteni până la extravilan comuna Vedea (Pădurea Vedea), Lățime parte carosabilă=6 m., Lățime ampriză+zona de siguranță=14 m., Lungime=2,600 km.”

c)-la poziția nr. 56, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:

,,Drum județean 601F, Coșoteni (DJ 612A)-Meri-Vedea-Albești-Părul Rotund-Mavrodin (DJ 703)”

d)-la poziția nr. 67, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

,,Km 2+000-14+154 Satul Vechi-pod peste râul Vedea la Roșiorii de Vede, Lățime parte carosabilă=6 m., Lățime ampriză+zona de siguranță=14 m., Lungime=12,154 km.”

e)-la poziția nr. 74, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

,,Km 36+317-50+950 Crîngeni-Plopii Slăvitești, Lățime parte carosabilă=8 m., Lățime ampriză+zona de siguranță=14 m., Lungime=14,633 km.”

f)- poziția nr. 130, se modifică după cum urmează:

  -coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:

,,Pod pe drum județean 506 la km 21+853 peste râul Teleorman la Ștorobăneasa”

  -coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

,,Lungime=89,20 m., Lățime parte carosabilă=7,80 m., Lățime între parapeți= 9,80 m

 Nr. deschideri=3, Suprastructură=beton armat, Infrastructură=beton armat”

g)- poziția nr. 131, se modifică după cum urmează:

  -coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:

,,Podeț dalat pe drum județean 506, km 22+807”

  -coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

,,Beton armat, Lungime=10,00 m., lățime =4,00 m”

h)- poziția nr. 132, se modifică după cum urmează:

  -coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:

,,Pod pe drum județean 506 la km 30+701 peste pârâul Gabru la Teleormanu”

  -coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

,,Lungime=22,30 m., Lățime parte carosabilă=7,80 m., Lățime între parapeți= 9,80 m, Nr. deschideri=1, Suprastructură=beton armat, Infrastructură=beton armat”

i)- poziția nr. 133, se modifică după cum urmează:

  -coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:

,,Pod pe drum județean 506 la km 32+652 peste pârâul Vîjiștea la Teleormanu”

  -coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

,,Lungime=20,50 m., Lățime parte carosabilă=7,80 m., Lățime între parapeți= 9,80 m, Nr. deschideri=1, Suprastructură=beton armat, Infrastructură=beton armat”

j)- poziția nr. 134, se modifică după cum urmează:

  -coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:

,,Podeț dalat pe drum județean 506, km 44+826”

  -coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

,,Beton armat, Lungime=8,00 m., lățime=4,00 m.”

k)- la poziția nr. 1081, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:

,,Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria”   

l)- la poziția nr. 1106, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:

 ,,Spitalul Județean de Urgență Alexandria

A.   Spitalul Județean de Urgență Alexandria

B.    Secția boli contagioase

C.   Policlinică cu plată sediu – LML

D.   Secția dermatologie”.

 

Art.II. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția dezvoltare locală și Secretarul județului prin Serviciul juridic și contencios, vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.III. - Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

 

Jr.Silvia Oprescu

 

 

 

 

      Alexandria

      Nr. 60 din 20 mai 2009