ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                 

                                                     

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

  privind: alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman

 

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-         expunerea de motive nr. 281 din 12 ianuarie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 282 din 12 ianuarie 2009 al Direcției administrație publică locală;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu  art. 90, art. 91 alin. (1) litera ,,a” și alin. (2) litera ,,a”,precum și ale art. 101 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                          

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

Art.1. Se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman, domnul Vlad Eugen Ovidiu. 

 

Art.2 Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ,

    

                         Secretar al județului

 

   Jr. Silvia Oprescu

                                                               

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 6 din  28 ianuarie 2009