ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 pentru: înlocuirea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean  Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”

 

        Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere:

       - expunerea de motive nr.3788 din 01.04.2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean  Teleorman Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.3789 din 01.04.2009 al Direcției  Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Direcției Economice Buget-Finanțe;

      - raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

      -Hotărârea nr.10/26.02.2009 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomonitară ,,Teleormanul” privind actualizarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociatiei;

      - prevederile art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/13 august 2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului -cadru  ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

       - prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice , cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (2),  art.12 alin. (1) și art. 13 alin. (4), art 91  alin (1) lit ,,d” și ,,e”, alin (5) lit a ,pct.13, alin(6) lit.,,a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

          În temeiul  dispozițiilor art. 97 din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                HOTĂRĂȘTE :

  Art. I Anexele nr.1 și nr.2  la Hotărârea  Consiliului Județean  Teleorman  nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind  asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul” se  înlocuiesc cu anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.II Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

Jr.Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.58 din 20 mai 2009