ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2009

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere :

–               expunerea de motive nr. 5404 din 12 mai 2009, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vald și raportul comun de specialitate nr. 5405 din 12 mai 2009 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Direcției economice, buget–finanțe, privind necesitatea aprobării Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2009;

– rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico–sociale, buget–finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

– prevederile art. 26 alin. (10), cap. I, pct. 9, lit. d) din anexa 2 la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea nr. 27 din 02 aprilie 2009 privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009;

– prevederile art. 91 alin. (1), litera d) și ale alin. (5), litera a), pct. 1, 4, 6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se aprobă Programul activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2009, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Direcția economică, buget–finanțe asigură punerea în aplicare a programului aprobat la art. 1.

 

Art. 3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 57 din 20 mai 2009