ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                     

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru președinte, vicepreședinte și membrii Comisiei pentru protecția copilului Teleorman, precum și pentru secretarul acesteia.

        Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 5516 din 13 mai 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 5517 din 13 mai 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea stabilirii cuantumului indemnizației de ședință pentru președintele, vicepreședintele și membrii comisiei pentru protecția copilului, precum și secretarul acesteia;

-       rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile art. IX și XXII din O.U.G. nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar

-       prevederile art. 104 alin. (1) lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se stabilește indemnizația de ședință pentru președinte, vicepreședinte și membrii Comisiei pentru protecția copilului Teleorman, precum și secretarul acesteia , în cuantum de 1% din indemnizația președintelui Consiliului județean.

         

               Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Economică , Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

               Art.3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al judetului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.56 din  20 mai 2009