ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: numirea, temporară, în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațional㠖 instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a d-nei Tudor Mihaela Simona, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă determinată, potrivit legii.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr.5689 din 18 mai 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.5690 din 18 mai 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea numirii temporare în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională a d-nei Tudor Mihaela Simona – inspector de specialitate, gradul profesional III, în cadrul aceluiași Serviciu, până la organizarea și ocuparea prin concurs sau examen pe perioadă determinată,  potrivit legii;

-      Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.53 din 20 mai 2009 privind încetarea raportului de muncă al d-rei Feleagă Irina Monica, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațional㠖 instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean  Teleorman;

-      consimțământul nr.5685 din18 mai 2009 al d-nei Tudor Mihaela Simona;

-      raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-      prevederile art. 41 alin.(1) și alin.(3) lit.c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art.91 alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.e), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 și art. 104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se numește, temporar, în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațional㠖 instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, d-na Tudor Mihaela Simona, inspector de specialitate, gradul profesional III  în cadrul aceluiași Serviciu, cu un salariu de bază lunar de 1016 lei și o indemnizație de conducere de 50%, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen pe perioadă determinată, în condițiile legii.

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea
 
CONTRASEAMNEAZĂ
Secretar al județului,
Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.54 din 20 mai 2009