ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


   H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,  modificată și completată,

 

Având în vedere :

- raportul nr.5178 din 06 mai  2009 al Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.5178 din 06 mai  2009 al Direcției economice buget-finanțe privind necesitatea aprobării contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului pe anul 2008 ;

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.57 alin. (1), (4) și 58 alin. (4) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” alin.(3) litera ,,a” din Legea nr.215/2001, republicată, modificată și completată ;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului Teleorman la 31 decembrie  2008, la venituri în sumă de 151.039.063 lei, iar la cheltuieli în sumă de 150.463.314 lei și realizarea programului de investiții pe anul 2008, conform anexelor nr.1 și nr.2.

 

Art.2.  – Se  aprobă  situațiile financiare pe anul 2008, potrivit anexelor nr.3 lit.a)-e).

 

Art.3. - Se aprobă contul de execuție al fondului de rulment pe anul 2008, conform anexei nr.4. 

 

Art.4.  - Anexele nr.1, 2, 3 lit.a)-e) și 4, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al  județului,

jr. Silvia Oprescu

 

                                                                  

 

 

Alexandria,

Nr. 48 din 20 mai  2009