ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

  


HOTĂRÂRE

 

privind:  aprobarea cofinanțării proiectului <Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt - Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 1, Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele(intersecția cu DN52)> finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013.

 

               Consiliul Județean Teleorman, întrunit de îndată în ședință,  conform prevederilor art. 94 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   Având în vedere:

             - expunerea de motive nr. 4811 din 27 aprilie 2009 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Vlad Eugen-Ovidiu și raportul comun de specialitate nr. 4812 din 27 aprilie 2009 al Direcțiilor Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică, Buget-Finanțe privind necesitatea aprobării cofinanțării  proiectului <Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt - Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 1, Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele(intersecția cu DN52)”> finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013;

           - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

           - prevederile art. 3 alin. (2) din O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fonduri național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

           - prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

          - prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin. (6), litera „c”   din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

               Art. 1 - Se aprobă cofinanțarea proiectului <Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt - Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 1, Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele(intersecția cu DN52)”> în procent de 2,54 %, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, în vederea  pregătirii documentației și depunerea cererii de finanțare de către solicitantul proiectului, ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “SEGARCEA VALE – LIȚA – TURNU MĂGURELE”.

Art. 2. – Valoarea totală a contribuției  Județului Teleorman în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Segarcea Vale-Lița-Turnu Magurele” la cofinanțarea studiului de fezabilitate va fi stabilită după declararea eligibilității și a valorii totale a bugetul proiectului, conform cotelor de participare stabilite de către Adunarea Generală a Asociației.

               Art.3. - Se aprobă bugetul estimativ al proiectului, în valoare de 500.846,00 EURO (din care TVA 79.967,00EURO) echivalent 2.114.471,65lei (din care TVA 337.604,68lei), ce va fi solicitat în cererea de finanțare a proiectului (1EURO=4,2218lei curs BNR la 27 aprile 2009).

 Art. 4. - Pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia, vor fi respectate prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, achiziții publice și ajutorului de stat.

               Art.5. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică, Buget-Finanțe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

                 Art.6. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților instituțiilor și persoanei interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al judetului,

 

jr. Oprescu Silvia

 

 

 

Alexandria

Nr.42 din 27 aprilie 2009