ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind: aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  “SEGARCEA VALE – LIȚA – TURNU MĂGURELE”

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit de îndată în ședință, conform prevederilor art.94 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4809 din 27 aprilie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 4810 din 27 aprilie 2009 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Direcției Economice Buget – Finanțe;

          - rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

         - O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile art.10, art.11, art.12 alin.(1), art.13, art.91 alin .(1) lit b), c), e) și alin.(6) lit a), c) și art.92 din  Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările și completările ulterioare ,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.  Se aprobă aderarea Județului Teleorman, prin Consiliului Județean Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  “SEGARCEA VALE – LIȚA – TURNU MĂGURELE” care are următoarele

elemente constitutive:

(1) Denumirea :  ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  “SEGARCEA VALE – LIȚA – TURNU MĂGURELE”;

 

2) Sediul : România, Municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman;

 

(3) Durata de funcționare :  nedeterminată; 

 

   (4) Voința de asociere :  părțile declară interesul comun ce stă la baza ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  “SEGARCEA VALE – LIȚA – TURNU MĂGURELE”  este legat de interesul general al locuitorilor din Județul Teleorman, reprezintă realizarea unor programe și proiecte de interes local, regional sau transfrontalier, pentru capacitatea de atragere a fondurilor externe nerambursabile privind finanțarea investițiilor necesare, precum și pentru implementarea programelor de investiții aprobate.   

  

  (5) Scopul : de a facilita cooperarea între unitățile administrativ-teritoriale ale județului Teleorman, pentru exercitarea în comun a competențelor ce le revin prin lege, de a utiliza și promova cele mai bune metode și practici de dezvoltare economică, pentru realizarea în comun a unor programe și proiecte de interes local, regional sau transfrontalier prin promovarea și reprezentarea concertată a intereselor comune ale autorităților locale în raporturile cu administrația publică centrală și locală, cu organizații neguvernamentale, cu autorități locale și regionale din alte țări, precum și cu instituții și organisme internaționale.

 

 

Art.2. Se însușește Actul Constitutiv și Statutul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”SEGARCEA VALE – LIȚA - TURNU MĂGURELE”, prevăzute în anexele nr.1 și nr.2. 

 

Art.3. Se aprobă contribuția Județului Teleorman la organizarea și funcționarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”SEGARCEA VALE – LIȚA - TURNU MĂGURELE”,  în sumă de 30.000,00 lei  ce reprezintă cotizația pentru anul 2009. 

 

Art.4. Se împuternicește Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Vlad Eugen Ovidiu să reprezinte și să semneze pentru Județul Teleorman toate actele ce implică activitatea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”SEGARCEA VALE – LIȚA - TURNU MĂGURELE”. 

 

              Art.5. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezentul act administrativ. 

 

              Art.6. Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică Buget – Finanțe vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

              Art.7. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al judetului,

 

jr. Oprescu Silvia

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.41 din 27 aprilie 2009