ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2009.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit de îndată în ședință, conform prevederilor

art. 94 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

          - raportul nr.4176 din 15 aprilie 2009 al președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul comun de specialitate nr.4306 din 15 aprilie 2009 al Direcției economice, buget-finante și al Direcției dezvoltare locală privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009 ;

- adresa nr.22984/DGLP/08.04.2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

          - prevederile art.91 alin.(1) lit. b) și alin.(3) lit. a) din Legea nr.215/ 2001, republi-cată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

                 Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009, conform anexei nr.1.

 

                 Art.2. - Se modifică și se completează ,,Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul propriu al județului în anul 2009 - Secțiunea de dezvoltare”, conform anexei nr.2.

 

                Art.3. - Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4.  - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică buget-finanțe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 Alexandria,

Nr. 40  din  16  aprilie  2009

 

 

 

 

 

 

getului propriu al județului Teleorman pe anul 2009.