ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                       

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Dăncilă Vasilica Viorica, prin demisie

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

- referatul constatator nr. 545 din 20 ianuarie 2009 al președintelui consiliului județean și al secretarului județului Teleorman;

- expunerea de motive nr. 953 din 23 ianuarie 2009 a președintelui consiliului județean și raportul de specialitate nr. 954 din 23 ianuarie 2009 al Direcției administratie publică locală privind necesitatea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Dăncilă Vasilica Viorica, prin demisie;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. „a”, art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, mandatul de consilier județean al doamnei Dăncilă Vasilica Viorica,  ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat – organizația județeană Teleorman și se declară vacant locul deținut de aceasta în Consiliul Județean Teleorman. 

 

Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                  

 

                                                                                                    

CONTRASEMNEAZĂ,

 

Secretar al județului

 

   Jr. Silvia Oprescu

 

 

  

Alexandria

Nr. 4 din 28 ianuarie 2009