ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

  privind: aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.3593 din 27 martie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.3594 din 27 martie 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009;

-       adresa nr. 17 din 13 ianuarie 2009 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 25 alin.(4) din Normele metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat, aprobate prin H.G. nr. 538/2001,  modificat prin H.G. nr. 174/2003;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.f)  din Legea administrație publice locale                           nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale                          nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                                          

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. - Se aprobă numărul și structura personalului nedidactic ale  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEA

Secretar al județului,

 

jr. Silvia Oprescu

 

 

                

 

  

Alexandria,

Nr. 38 din 2 aprilie 2009