ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                      

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.3589 din 27 martie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.3590 din 27 martie 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009;

-       adresa nr. 80  din 9 februarie 2009 a Serviciului Informatic;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

          -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                          

 

HOTĂRĂȘTE:

 

         Art. 1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

         Art. 2. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art. 3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget – finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art. 4. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEA

Secretar al județului,

 

jr. Silvia Oprescu

 

                            

 

 

  Alexandria,

Nr. 35 din 2 aprilie 2009