ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru :  modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 18 martie 2009 .

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.3851 din 02 aprilie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.3852 din 02 aprilie 2009  al Direcției economice, buget-finante și al Direcției dezvoltare locală privind necesitatea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale ;

- adresa  Primăriei orașului Videle nr.4133 din 02 aprilie 2009 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.4 litera ,,c” și ale punctului 36 din anexa 6 la Legea nr.18 din 26 februarie 2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f”  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

          Art. I  - Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 18 aprilie 2009 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2009, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 

          ,,Art.1. - Se aprobă repartizarea sumei de 9.668 mii lei din taxa pe valoarea adăugată alocata județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2009, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, după cum urmează:

-         9418 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene;

-         250 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor pe drumul comunal DC 13

     Videle – Coșoaia”;

 

         Art.IIx-xSecretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

  

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului,

 

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

  

 

Alexandria

Nr. 26  din 02 aprilie 2009