ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

                                                                                            

 

  H O T Ă R Â R E

                         

privind :  aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

            

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94  alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.3252 din 23 martie 2009 al președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul comun de specialitate nr.3232 din 20 martie  2009 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și Direcției dezvoltare locală privind necesitatea aprobării contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice,activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum, cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii ;

- prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,

- prevederile art.942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

                - prevederile Hotărârilor Consiliului Județean nr. nr.26/13.02.2008, 42/27.02.2008, 82/09.06.2008, 126/31.10.2008 privind aprobarea obiectivelor de investiții prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.1.x-x Se aprobă contractatea unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu o maturitate de 20 ani.

   

Art.2. – Contractarea finanțării rambursabile interne se va efectua prin utilizarea procedurii de licitatie deschisă.

 

              Art.3.x-xContractarea finanțării rambursabile interne pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prevăzută la art.1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes județean prevăzute în anexa la prezenta.

 

Art.4. - Din bugetul local al Consiliului Județean Teleorman se asigură integral plata :

a)     serviciului anual al datoriei publice locale ;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes județean

c)     alte cheltuieli neeligibile ale finanțării nerambursabile menționată la art.1.

 

Art.5. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de  credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Teleorman următoarele date :

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia :

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract ;

c) gradul de îndatorare al Consiliului Județean Teleorman

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile ;

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile ;

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă

           - (2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat.

 

Art.6. - Garantarea finanțării rambursabile interne de la art.1 al prezentei hotărâri, se va realiza prin acord de  garantare cu veniturile proprii ale bugetului propriu al județului Teleorman și cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

 

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Teleorman prin direcțiile de specialitate va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ Instituției Prefectului județului Teleorman,  în termenul prevăzut de lege și va aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul oficial al Consiliului Județean, precum și pe pagina de internet www.cjteleorman.ro

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

        

 

 

                                                              

                                                    Contrasemnează,

                                                     Secretar al județului,

 

                                                        Jr.Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 24 din  02  aprilie 2009