ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


                      

H O T Ă R Â R E

 

privind : repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din sume  defalcate din TVA și a cotei de 22 % din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  precum  și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2009.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor  art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările  ulterioare,

Având în vedere :

                          - expunerea de motive nr.2750 din 09 martie 2009 a  vicepreședintelui Consiliului  Județean Teleorman  Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.2751 din 09 martie 2009 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din  sume defalcate din TVA și a cotei de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  precum  și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2009 ;

          - adresele nr.5313 din 03 martie 2009 și nr.5594 din 06 martie 2009 ale  Direcției  Generale a Finanțelor Publice Teleorman;

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

          - prevederile art.4, litera ,,d” și ale punctului 36 din anexa 7 la Legea nr.18 din 26 februarie 2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 ;

          - prevederile art.32 alin.(1), 33 alin.(3) litera ,,b”, alin.(4) literele ,,f și g” și alin.(5) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

   - prevederile art.91 alin.(1) litera „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

          Art.1. – Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale de 8.777 mii lei precum  și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare de 8.795 mii lei, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul  2009, conform anexei nr.1

 

          Art.2. – Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din cota de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale de 4.449 mii lei precum  și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare de 4.458 mii lei, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul  2009, conform anexei nr.2.

         

          Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

       

          Art.4. - Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       

         Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, prefectului și consiliilor locale din județ, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Contrasemnează,

 Secretar al județului,

Jr. Silvia Oprescu

            

                                                                                                                     Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr.22 din 18 martie  2009