ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


                                               

 

HOTĂRÂRE

 

      pentru: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

           Având în vedere:

-         expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr.109 din 7 ianuarie 2009 și raportul de specialitate nr. 110 din 7 ianuarie 2009 al Direcției Administrație Publică Locală;

-         raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;

-         prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;

-         prevederile art. 91 alin. (1) litera ,,f” și art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(5) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor A.T.O.P pentru mandatul 2008-2012, în sensul înlocuirii domnului Florescu Adrian  cu doamna Frăsineanu Fulvia Florentina ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică.  

 

              Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

   

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

Secretar al județului 

 Jr. Silvia Oprescu

                                                                                    

 

 

 

 

  

Alexandria

Nr. 19 din 25 februarie 2009