ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind:   aprobarea „Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Mǎgurele și Zimnicea”

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere:

         - expunerea de motive nr. 2100 din 19 februarie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Eugen Ovidiu Vlad și raportul de specialitate nr. 2101 din 19 februarie 2009  al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională privind aprobarea „Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Mǎgurele și Zimnicea”;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

-prevederile capitolului VII, punctul 7.1 din Metodologia de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului aprobată prin Ordinul nr. 35/2007 al Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor;

-adresa Primăriei Turnu Măgurele  nr.  3632 din 19.02.2009;  

-adresa Primăriei Zimnicea  nr.  2856 din 18.02.2009 ;

- prevederile art. 91 alin (1), litera „b” și alin. (3), litera „d” din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

                Art.1. - Se aprob㠄Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Mǎgurele și Zimnicea” prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          

Art.2. -  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituțiilor, persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                          

                                                                          

 

                                                                                                 

CONTRASEMNEAZĂ 

Secretar al județului 

 Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr.  15 din 25 februarie 2009