CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN     

 


H O T Ă R Â R E

 

privind :  asocierea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele, pentru participarea la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință  ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr.14171 din 14 decembrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.14172 din 14 decembrie 2009, al Direcților Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și  Economică, Buget-Finanțe;

-  centralizatorul proiectelor aprobate pentru finanțare în ședința Comitetului de Avizare din 25.11.2009, desfășurat în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu;

  - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

-  prevederile art.5 alin.(3) lit.”e” și ale anexei nr. 6 la Ordinul Ministrului Mediului nr. 1090/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;

          -  prevederile hotarâri nr.117 / 30.09.2009 privind participarea Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman la „Programul de îmbunătățire a calității mediului    prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de coordonator;

- prevederile art. 45 alin.(2) lit.”f” coroborate cu prevederile art.98, prevederile art.91 alin.(1), lit. „b” și „e”, alin.(3) lit. „d”, alin.(5) lit.”a” pct.9, alin.(6) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1. - Se aprobă asocierea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de coordonator, cu comuna Saelele, prin consiliul Local al comunei Saelele, în calitate de solicitant, al cărui proiect a fost aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu în vederea finanțării, în ședința Comitetului de Avizare din 25.11.2009, în cadrul „Programului de îmbunătățire a calității  mediului  prin împădurirea terenurilor agricole  degradate”, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

 

Art.2. - Se aprobă Acordul  de asociere, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         

                Art.3.- Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Teleorman Liviu Nicolae Dragnea, să semneze în numele județului Teleorman acordul de asociere, aprobat la art.2 din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - Vicepreședintele Consiliului județean, Ilie Bălan, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională  asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

 

                Art.5. - Secretarul județului Teleorman, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

      

 

P R E Ș E D I N T E ,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului

Jr.Oprescu Silvia

 

 

 

  

 

Alexandria

Nr.142 din 21 decembrie 2009