ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


               

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind  componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

          - expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 977 din 26 ianuarie 2009 și raportul de specialitate al Direcției administrație publică locală nr. 978 din 26 ianuarie 2009 privind necesitatea modificării și completării comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți;

-              avizul nr. 1322 din 28 ianuarie 2009 al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap;

-         raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile art. 13 din Legea nr. 467/2004 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap;

-         prevederile  art. 91 alin. (1) litera ,,f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind  componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți se modifică și se completează, după cum urmează: 

 

Domnul Cojocaru Simion – membru, psiholog principal în locul doamnei Darie Gabriela;

Doamna Caliu Alina Dorina – membru, asistent social în locul doamnei Ciurea Simona.

Art. II - După art.2 se introduc două articole art.2¹ și art.22  cu următorul cuprins:

 

1) ,,Art. 21. -  În  absența din instituție a domnului Ciobotaru Pătrăncuș Iosif, președinte al comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți, atribuțiile acestuia vor fi preluate de doamna dr. Krestels Mariana, medic primar expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.”

 

               2),,Art.22. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Secretarul județului, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.”

 

              Art. III Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

   

               ,,Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.”

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                  

 

CONTRASEMNEAZĂ,

 

Secretar al județului

 

   Jr. Silvia Oprescu

 

 

                                                                  

Alexandria

Nr. 14 din 28 ianuarie  2009