CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN   

 

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru :  modificarea anexei nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.28 din 02 aprilie 2009.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.14188 din 14 decembrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.14189 din 14 decembrie 2009 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea modificării anexei nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.28 din 02 aprilie 2009 ;

          - adresa nr.232 din 08 decembrie 2009 a Serviciului de Cooperare Internă și Internațională ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de

activitate ale Consiliului județean ;            

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,b” și alin.(2) și art.67 alin.(1) litera ,,b” din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin.(1) literele ,,d” și ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.I. - Anexa nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.28 din 02 aprilie 2009, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2009, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare. 

 

Art.II.   - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

  

 

Alexandria,

Nr. 137  din 21 decembrie  2009