CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN     

 

 

HOTĂRÂRE

 

                                                                         

 

 

 

 pentru: modificarea statului de funcții al Centrului Județean de  Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 14266 din 15 decembrie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 14267 din 15 decembrie 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea modificării statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman;

-       adresa nr.408 din 10 decembrie 2009, modificată prin adresa nr. 413 din 15 decembrie 2009, a Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a.) și alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                          

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. - Se modifică statul de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea
 
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al județului
 jr. Silvia Oprescu

 

 

                                                    

 

 

Alexandria,

Nr.134 din 21 decembrie 2009