ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

  privind: aprobarea  documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul   de   investiții    „Parc Industrial și Tehnologic Teleorman - Turnu Măgurele”  în faza de studiu de fezabilitate

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

         Având în vedere:

                - expunerea de motive nr.926 din 23.01.2009 a  vicepreședintelui Consiliului Județean  Teleorman Ilie Bălan și raportul de specialitate nr.927 din 23.01.2009 al Direcțiilor  Managementul Proiectelor cu Finanțare Intenațională și Economică Buget-Finanțe,  privind necesitatea aprobării documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul de investiții  „Parc Industrial și Tehnologic Teleorman-Turnu Măgurele;

         - rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

         - prevederile HG nr.1424/2007, privind aprobarea  Programului multianual ”Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in  pregatirea  tehnica a proiectelor de investitii publice, finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013” și  finanțarea acestuia din bugetul MDLPL, poziția 3 SM, axa 4 din anexă;

- prevederile art. 3 alin. (2) din O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fonduri național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 91, alin. (1), lit. „b” și alin.(3), lit. „f”  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii  pentru obiectivul de investiții  „Parc Industrial și Tehnologic Teleorman-Turnu Măgurele” în faza de studiu de fezabilitate,  după cum urmează:

             

A. Indicatori  economici :

 

-Valoarea totală:      65.141.177 lei

  din care: C+M:        54..235.518 lei

 

Surse de finanțare:

a) cheltuieli eligibile

-contributie comunitara 50%

(Axa 4, domeniul 4.1– POR)

-buget local  50%,

  din care : CJ Teleorman  60 %

                  CL Turnu Magurele 40%

 

b) cheltuieli neeligibile

- proiectare HG 1424/2007

- alte cheltuieli neeligibile – buget local 100 %,

   din care : CJ Teleorman  60 %

                  CL Turnu Magurele 40%

 

-Valoarea totală:         18.307.855 euro

    din care: C+M:          15.249.831 euro

 

1 Euro = 3,5581  la data de 18.07.2008

 

- Durata investiției  :                                                                                  24 luni  

 

B. Indicatori tehnici (capacități) :

·        Suprafața parc :                                20 ha

·        Zona industrială :                             44 parcele (158.465 m2)

·        Pavilion administrativ : 

- suprafață construită                       365 m2   

- regim înălțime                               P+2    

·        Hală de producție

- suprafață construită                      4.980 m2

- regim înălțime                               P

 

 

Art. 2. Consiliul Județean Teleorman va menține proprietatea infrastructurii reabilitate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioada de cel puțin 5 ani după finalizare, va asigura exploatarea și întreținerea în această perioadă; nu va înstrăina, închiria sau gaja bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional, pe o perioadă de 3 ani de la închiderea oficială a Programului.

 

Art. 3. Pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia, vor fi respectate prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, achiziții publice și ajutorului de stat.

 

Art. 4.  Vicepreședintele Consiliului Județen Teleorman, Bălan Ilie, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Eonomică, Buget-Finanțe și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

               Art. 5. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                     

 

 

                                      

                                               

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                   Secretar al județului

 

                                                                                                      Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 12 din 28 ianuarie 2008