CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind :  participarea Județului Teleorman prin Consiliul Județean  Teleorman la „Programul de îmbunătățire a calității  mediului   prin împădurirea terenurilor agricole „degradate” în calitate de solicitant.

 

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință  ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

            Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 11195 din 24 septembrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.11197 din  24  septembrie  2009 al Direcților Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și  Economică, Buget-Finanțe;

-          prevederile art.15 și ale anexei nr. 7 la Ordinul Ministrului Mediului

nr. 1090/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;

            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art. 45 alin.5 coroborate cu prevederile art.98, prevederile art. 91 alin. 1, lit. „b” și „e”, alin. 3 lit. „f”, alin. 5 lit.”a” pct.9, alin.6 lit. „c” din Legea admninistrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

            Art.1. Se aprobă participarea Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman la „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de solicitant.

 

Art. 2. Se aprobă depunerea dosarului de finanțare al „Programului” menționat la art.1 prin coordonator, în cadrul sesiunii de depunere organizată de Administrația Fondului pentru Mediu.

           

Art.3. Consiliul Județean Teleorman stabilește ca terenul agricol care urmează să fie împădurit este în suprafață de 20 ha, proprietatea Județului Teleorman conform actului de proprietate ce constituie anexa nr.1 a prezentei hotărâri, situat pe teritoriul cadastral al comunei Mavrodin, tarlaua 53 parcela 1/2A identificat în planul de situație atașat anexei, determinat în urma ridicării topografice inclusă în studiul de fezabilitate.

           

Art.4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici în faza studiu de fezabilitate  pentru investiția care face obiectul hotărârii respectiv „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate ”, ce constituie anexa nr.2 la prezenta hotărâre..

           

Art.5. Se aprobă participarea Consiliului Județean Teleorman cu o contribuție proprie în sumă de 58.216,50 lei, inclusiv TVA, pentru finanțarea împăduririi terenurilor agricole degradate.

           

Art.6. Consiliul Județean Teleorman nu va întrerupe, din culpa sa, implementarea proiectului pentru realizarea „Programului ” care face obiectul prezentei hotărâri și va întreprinde toate acțiunile necesare și legale pentru atragerea finanțării și din alte surse legal constituite, pentru continuarea și finalizarea acestuia, în situația în care  finanțarea cheltuielilor eligibile  din Fondul pentru Mediu este împiedicată în mod obiectiv ca urmare a apariției unor împrejurări de fapte și/sau de drept  imprevizibile la momentul încheierii contractului dintre Administrația Fondului pentru Mediu și coordonator.

 

               Art.7.(1). Se desemnează ca responsabil de proiect d-l Mirancea Ion, referent în cadrul Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională.

                      (2). Responsabilul de proiect desemnat la alin.(1) va colabora cu responsabilul coordonator de proiecte pentru toate aspectele tehnico-economice și financiare implicate în desfășurarea proiectului, pe întreg parcursul derulării contractului de finanțare a „Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate „

 

 Art.8.  Anexele nr.1 și 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

     Art.9. Vicepreședintele Consiliului județean, Ilie Bălan, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Direcția Economică Buget – Finanțe, va asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 10.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E ,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR AL JUDEȚULUI

Jr.Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

  

 

 

Alexandria

Nr.118 din 30 septembrie 2009