CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

  privind: prelungirea mandatului domnului Cîrstea Viorel – reprezentant  al Consiliului Județean Teleorman ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A., pentru o perioadă de 4 ani

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

            Având în vedere:

- expunerea de motive nr.11186 din 24 septembrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu și raportul de specialitate nr. 11187 din 24 septembrie 2009 al Direcției economice, buget–finanțe privind necesitatea desemnării domnului Cîrstea Viorel membru al Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV S.A, pentru o perioadă de 4 ani.

- adresa nr. 5365 /26.08.2009 a S.C. APA SERV S.A. ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 143 din 07.12.2007;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economice-sociale, buget-finanțe, pentru activități ecomonice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

- prevederile art.45 alin.(5) coroborat cu art.98, art.91 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.”d” și art.92 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se prelungește mandatul domnului Cîrstea Viorel reprezentant al Consiliului Județean Teleorman ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A. pentru o perioadă de 4 ani .

 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget – finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art. 3. Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ persoanei și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                            

       

                                                                              CONTRASEAMNEAZĂ

                                                                              Secretar al județului,

 

                                                                              Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.115 din 30 septembrie 2009