CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

 privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, în faza studiu  de fezabilitate,  pentru  proiectul „ Înlocuirea sistemului de încălzire cu combustibil lichid cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile, la Spitalul de Psihiatrie Kalinderu - Balaci ”

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.10728 din 11.09.2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Balan și raportul comun de specialitate nr. 10715 din.10.09.2009 al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și Direcției economice, buget-finanțe, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în faza studiu de fezabilitate,  pentru  proiectul „ Înlocuirea sistemului de încălzire cu combustibil lichid cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile, la Spitalul de Psihiatrie Kalinderu - Balaci ”

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

- prevederile art. 44, alin.(1), din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin. (3) litera „f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici, în faza studiu de fezabilitate, pentru  proiectul „ Înlocuirea sistemului de încălzire cu combustibil lichid cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile, la Spitalul de Psihiatrie Kalinderu - Balaci ”, după cum urmează:

 

 

 


-Valoarea totală    1.438,55 mii lei (inclusiv TVA) , din care C+M  594,32 mii lei

 TVA aferent valorii totale:   229,68 mii  lei

 

Surse de finanțare:

- Surse nerambursabile    (75,65%):

                              1.088,19 mii lei

-Contribuție proprie CJT  (24,35%):

                                 350,35 mii lei

 

 

 

Principalii indicatori tehnici ai investiției:

- pompă de căldură aer-apă cu controler digital 20 kW              1 buc.

- pompă de căldură aer-apă cu controler digital 16 kW              1 buc.

- pompă de căldură aer-apă cu controler digital 40 kW              3 buc.

 

 

 

           

Art. 2. (1) Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, să semneze toate documentele necesare depunerii proiectului.

                      (2) Direcția Managementul proiectelor cu finanțare internațională și Direcția  economică, buget-finanțe, vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și  instituțiilor  interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,              

 

Liviu Nicolae DRAGNEA

 

 

 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,            

                                                                                              Secretar al județului

 

                                                                                                 Jr. Silvia Oprescu

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    

Alexandria

Nr.107din 14 septembrie 2009