ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: numirea, temporară, în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” – Teleorman – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a doamnei Ciuntuc Florența Geanina, până la ocuparea postului, potrivit legii.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-       expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Teleorman înregistrată sub nr. 9901 din 21 august 2009 și raportul de specialitate nr.9900 din 21 august 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea numirii temporare în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” – Teleorman – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a doamnei Ciuntuc Florența Geanina, până la ocuparea postului, potrivit legii;

-       adresa nr.9896 din 21 august 2009 a Bibliotecii Județene “Marin Preda” – Teleorman;

-       consimțământul doamnei Ciuntuc Florența Geanina înregistrat sub nr.9899 din 21 august 2009;

-       raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile art. 41 alin (1) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.3 alin.(2) Anexa IV 2b III a) și Anexa VI 1b) din O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. e), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) și art. 104 alin. (1) lit. b)  și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se  numește, temporar, în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” – Teleorman – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, doamna Ciuntuc Florența Geanina, bibliotecar, gradul profesional I S în cadrul aceleiași instituții, până la ocuparea postului potrivit legii, cu un salariu de bază lunar de 965 lei și o indemnizație de conducere de 50% .

 

                Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

       P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al  județului,

jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 105  din 28 august  2009