ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

 privind: aprobarea activităților în care va fi implicat Consiliul Județean Teleorman în managementul și implementarea proiectului „Achiziționare echipamente  specifice  pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de  intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale  de urgență și a primului ajutor  calificat, în Regiunea Sud Muntenia ” și a   cheltuielilor județului Teleorman legate de proiect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

         Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9985 din 25.08.2009 a  vicepreședintelui Consiliului Județean  Teleorman Ilie Bălan și raportul de specialitate nr.9984 din 25.08.2009 al Direcțiilor  Managementul Proiectelor cu Finanțare Intenațională și Economică Buget-Finanțe,  privind aprobarea activităților în care va fi implicat Consiliul Județean Teleorman în managementul și implementarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia” și a cheltuielilor județului Teleorman legate de proiect;

         - rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

         -  prevederile cuprinse în Secțiunea II.3 din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenție 3.3 – „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”;

- prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

- prevederile art. 91, alin. (1), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1 Se aprobă activitățile în care va fi implicat Consiliul Județean Teleorman în managementul și implementarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia” (denumit în continuare Proiect) conform Cererii de finanțare.

 

Art. 2. Se aprobă cheltuielile necesare implementării proiectului după cum urmează:

 

Valoare totală inclusiv TVA            :     49.995.241,99 lei 

Valoare totală fără TVA                  :     42.012.808,38 lei ,  

       din care:   

       - cheltuieli eligibile                    :    41.995.808,38 lei

       - cheltuieli neeligibile                :      7.999.433,61 lei,   

       din care:

       - TVA                                                7.982.433,61 lei

 

Art. 3. Se aprobă suma de 119.988,02 lei, reprezentând cota-parte în proporție de 1/7  a contribuției proprii a Consiliului Județean Teleorman din procentul de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului.

 

Art. 4.  Se aprobă contribuția Consiliului Județean Teleorman în proporție de 1/7 din valoarea cheltuielilor neeligibile ale Proiectului și a TVA-ului aferent cheltuielilor Proiectului, in valoare de 1.142.776,23 lei.

 

                Art. 5. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Teleorman, din bugetul propriu pe anul 2010, a resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Utilizatorii finali ai echipamentelor achiziționate în cadrul Proiectului sunt Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență din Regiunea Sud Muntenia, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 7. Transferul echipamentelor achiziționate prin intermediul Proiectului se va realiza prin contract de comodat, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situații de Urgență Sud Muntenia ” și fiecare utilizator final.

 

               Art. 8. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și  Direcția Economică, Buget – Finanțe va asigura punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

               Art. 9. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al  județului,

jr. Silvia Oprescu

 

 

                                        

  

 

 

Alexandria

Nr. 104 din 28 august 2009