ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria”și a cheltuielilor necesare    implementării

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu  modificările și completările ulterioare.

 

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.9676   din 17 august 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie și  raportul comun de specialitate nr. 9677 din 17 august 2009  al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării proiectului „Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria” și a cheltuielilor aferente implementării;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu  modificarile  și completările ulterioare ;

-prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin (3) litera ,,f”’din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu  modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă proiectul „Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementarii după cum urmează:

 

 

Valoarea totală           4.361.482,49  lei (INCLUSIV TVA)

  din care: C+M:           3.497.859,82  lei (INCLUSIV TVA)

-cheltuieli eligibile:      3.664.271,00  lei

-cheltuieli neeligibile:      697.211,49 lei (INCLUSIV TVA)

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată:           85% - 3.114.630,35 lei

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată:  13 % -   476.355,23 lei

- Contributie locala la finantarea acordata :                   2%  -     73.285,42  lei

- TVA – 696.211,49 lei

 

          Art. 2. - Se vor include în bugetul  propriu al Județului pe anul 2010 cofinanțarea de 2% în sumă de 73.285,42  lei  din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuielile neeligibile în sumă de :  697.211,49 lei (INCLUSIV TVA) .

 

         Art. 3. – Se aprobă suma necesară pentru acoperirea contribuției din Fondurile Structurale în cadrul proiectului, în valoare de 3.590.985,58 lei, reprezentând asistența financiară nerambursabilă solicitată, care va fi asigurată de către Consiliul Județean Teleorman, până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a POR.

 

         Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Bălan Ilie, prin Direcția economică, buget – finanțe și  Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională va asigura punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art. 5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al  județului,

jr. Silvia Oprescu

 

                                                                     

 

                                     

Alexandria

Nr.103 din  28  august  2009