ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

  pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 422 din 14 ianuarie 2009 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan și raportul  de specialitate nr. 423 din 14 ianuarie 2009  al Direcției Dezvoltare Locală;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 45/2001, privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art.2 și art.  21, alin. (2), din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic  al acesteia, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art. 98 coroborat cu art 45 alin (3) și  art. 91, alin. (1), litera „f”,  din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

                Art.1. - Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman cu modificările și completările ulterioare, în sensul că la Anexa nr. 1 ,,Inventarul Bunurilor care aparțin domeniului public al

 Județului Teleorman, Secțiunea I Bunuri Imobile”, poziția nr. 15, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins:

,,Km 22+892-27+946 de la intersecția cu DJ 504 (Trivalea Moșteni)  până la intersecția cu DJ 506 (Talpa)

Lățime parte carosabilă =6 m.

                 Lățime ampriză+zona de siguranță= 14 m.

                 Lungime=5,054 km. ”.

 

Art. 2 -Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                       

                                                                                            

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                               

Secretar al județului    

                                      

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.10 din  28 ianuarie  2009