CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: suspendarea de drept a raportului de muncă al d-lui Zavera Niculae, director al Serviciului de Exploataţii Piscicole Teleorman, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman

 

           Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere:

-   expunerea de motive nr. 6501 din 05 iunie 2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.6502 din 05 iunie 2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea suspendării de drept a raportului de muncă al d-lui Zavera Niculae, director al Serviciului de Exploataţii Piscicole Teleorman, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman;

-   cererea domnului Zavera Niculae nr.6100 din 27 mai 2009 prin care solicită suspendarea contractului individual de muncă;

-   raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-   prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.55 din 13 iunie 2003 privind numirea domnului Zavera Niculae în funcţia de director al Serviciului de Exploataţii Piscicole – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman;

-     prevederile art.III alin.(12) din OUG nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice;

-   prevederile art.49 alin.(1) coroborate cu cele ale art.50 lit. i) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

-   prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. e), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) şi art. 104 alin. (1) lit. b)  şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. –  Începând cu data de 25 mai 2009, se suspendă de drept raportul de muncă al domnului Zavera Niculae, director al Serviciului de Exploataţii Piscicole, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, pe durata executării contractului de management.

 

Art. 2. – Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia    economică, buget-finanţe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. – Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor şi persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                              CONTRASEAMNEAZĂ

                                                              Secretar al judeţului,

 

                                                              Jr. Silvia Oprescu

Alexandria

Nr. 70 din 11iunie 2009