CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

HOTARÂRE

 

privind: aprobarea delegarii gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier SC Denebola SRL, urmare rezultatelor licitatiei electronice din data de 8 mai 2009, precum si tarifele utilizate

                                                                                                                                 

Consiliul Judetean Teleorman, întrunit în sedinta ordinara, conform art. 94 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 6461 din 04 iunie 2009 a vicepresedintelui Consiliului Judetean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad si raportul de specialitate nr. 6462 din 04 iunie 2009 al Directiei Dezvoltare Locala;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii si prognoze economico-sociale, buget-finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, învatamânt, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala si Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator;

- prevederile art. 8 alin. (2) lit. d) si j) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 23 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- prevederile art. 61 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. (f) din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE :

 

        Art. 1. - Se aproba delegarea gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, operatorului de transport rutier prevazut în anexa nr. 1.

 

   Art. 2. - Se aproba tarifele de calatorie practicate de catre operatorul de transport  rutier, prevazute în anexa nr. 2.

   Art. 3. - Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

   Art.4. - Vicepresedintele Consiliului Judetean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Directia Dezvoltare Locala, asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri.

Art. 5. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ institutiilor interesate, în termenul prevazut de lege.

 

 

P R E S E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                         

                                                                         Contrasemneaza

                                                                            Secretar al judetului,

 

                                                                             jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 68 din 11 iunie 2009