CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

 privind: completarea Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială

 

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară  conform  prevederilor art. 94  alin. (1)  din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere:

– expunerea de motive nr. 6557 din 9 iunie 2009 a preşedintelui Consiliului Judeţean şi raportul de specialitate nr. 6558 din 9 iunie a.c. al Direcţiei Administraţie Publică Locală privind necesitatea completării Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

–  prevederile art. 98 coroborate cu ale art. 54 alin. (1)  şi (2) din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

          În temeiul dipoziţiilor art. 97  din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se completează componenţa Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială, cu domnul Şuică Iulian.

 

Art. 2.  Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate se completează în mod corespunzător.

 

    Art. 3.  Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre  instituţiilor şi persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

  

        

        CONTRASEMNEAZĂ,

                                  Secretar al judeţului

 

                                                                                                                           Jr. Silvia Oprescu

 

  

Alexandria,

Nr.67 din 11 iunie  2009