CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind: validarea mandatului unui consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman

 

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,

          Având în vedere:

-încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Florescu Adrian, prin demisie, ca urmare a numirii în funcţia publică de deputat în Parlamentul României;

- cererea de acceptare a calităţii de consilier în Consiliul judeţean a domnului Şuică Iulian nr. 5687 din 18 mai 2009;

- raportul comisiei de validare privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Şuică Iulian;

- prevederile art. 96 alin (9) din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-      prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

-      prevederile art. 892 alin. (3) şi art. 893  alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

          Art.1. Se validează mandatul de consilier în Consiliul Judeţean Teleorman al domnului Şuică Iulian din partea Partidului Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Teleorman, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale din 1 iunie 2008.

  

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 5 zile la instanţa de contencios administrativ.

 

          Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

  

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                             Secretar al judeţului

 

                                                                                                                     Jr. Silvia Oprescu

   

 

Alexandria

Nr. 66 din 11 iunie 2009