BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

HOTARARE

 

 

privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul  2005

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

- adresa nr. 1472 din 8 iulie 2005 a Primăriei comunei Smârdioasa prin care solicită alocarea unui ajutor pentru refacerea DC 34 , ca urmare a inundaţiilor din 2 – 6 iulie a.c.;

- expunerea de motive nr.4476 din 08 iulie 2005 a  Preşedintelui Consiliului Judeţean   şi  raportul de specialitate al Direcţiei economice, buget-finanţe nr.4475 din 08 iulie 2005 privind necesitatea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2005 ;

         - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean ;

         - prevederile art.15 alin.(2), art.32 alin.(1) şi (2) şi art.45 alin.(4) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.114/2005  ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47  alin. (1)  litera ,,e” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman,modificat şi completat;

         În temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2005, pentru finanţarea cheltuielilor în vederea aprovizionării populaţiei sinistrate cu produse alimentare de primă necesitate, aprovizionării cu combustibil a autovehiculelor care au acţionat la solicitarea Comandamentului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, conform anexelor nr.1 , 2.

 

 Art.2. Se alocă comunei Smârdioasa din ,,Fondul de rezervă bugetară” la dispoziţia Consiliului judeţean pe anul 2005 pentru refacerea DC 24, suma prevăzută în anexa nr.3.

 

 Art.3. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art.4. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe şi Direcţia de dezvoltare locală va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 Art.5.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                   Contrasemneaza, 

 Secretar general al judetului,

 jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 63 din  09 iulie 2005