BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

          

HOTĂRÂRE

 

 privind: împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman de a numi cu delegaţie directorul Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale până la organizarea şi ocuparea postului prin concurs, potrivit legii

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2)  din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

-         expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 7385 din 9 noiembrie 2004 şi raportul de specialitate al Direcţiei administraţie publică locală nr. 7375 din 8 noiembrie 2004 privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman de a numi cu delegaţie directorul Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale;

-         avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         prevederile art. 104 alin. (1) litera “h” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman să numească cu delegaţie directorul Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale până la organizarea şi ocuparea postului prin concurs, potrivit legii.

         Art.2. Direcţia economică, buget-finanţe şi Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEA

 

                                                                                    Secretar general al judeţului

                                                                                             Jr. Rodica Vrabie

 

                                                                                    

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 41 din 11 noiembrie 2004