BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind: acordarea în folosinţă gratuită Serviciului de Telecomunicaţii Speciale –  Directia pentru apel unic de urgenta Bucureşti a suprafeţei de 80 mp din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr.1 – proprietate publică a judeţului Teleorman

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.106 alin. (1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 6738 din 12 octombrie 2004 şi raportul de specialitate nr. 6737 din 12 octombrie 2004 întocmit de Direcţia economică, buget-finanţe;

- Avizul  Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatea cetăţenilor;

- prevederile art.46 alin.(2), art.104 alin.(1) lit.”f”, art.121-122 şi art.126 din Legea nr.215/2001 modificată şi completată;

- prevederile art.17 din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998, modificată şi completată;

- prevederile părţii a VII-a – Patrimoniul public şi privat al judeţului din Statutul judeţului Teleorman aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.10 din 10 februarie 2004;

- prevederile anexei nr.1 la HG nr.1358/2001;

- prevederile art.2 din Legea nr.398/2002 pentru aprobarea OG nr.18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă,

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aprobă acordarea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – Directia de apel unic de urgenta Bucureşti suprafaţa de 80 mp din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr.1 – proprietate publică a judeţului Teleorman.

Art.2.Spaţiul de la art.1 va fi utilizat pentru implementarea la nivelul judeţului Teleorman a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă – Centrul pentru apeluri de urgenţă „112” Alexandria.

Art.3. Hotărârea Consiliului Judeţean nr.26 din 21 septembrie 2004 se modifică în mod corespunzător;

Art.4. Direcţia economică, buget-finanţe şi Serviciul juridic şi contencios vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri.

         Art.5. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                       Secretar General al judeţului

 

                                                                               Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 31 din 15 octombrie  2004