BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind: aprobarea programelor manifestărilor culturale, artistice şi sportive care se organizează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2005

 

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

-         expunerea de motive a domnului vicepreşedinte Putineanu Ion nr. 1176 din 22 februarie 2005 şi raportul de specialitate nr. 1175 din 22 februarie 2005 întocmit de Direcţiile administraţie publică locală şi economică, buget-finanţe;

-         avizul comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-         prevederile art. 1 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană, republicată;

-         prevederile capitolului “CULTURĂ” din Legea nr. 511/2004 a bugetului de stat pe anul 2005;

-         prevederile art. 104 alin (1) lit. “n” din Legea 215/2001, modificată şi completată, art. 47 alin (1) litera “m” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1. Se aprobă programul cu principalele manifestări cultural-artistice care se finanţează de către Consiliul Judeţean Teleorman de la capitolul “alte acţiuni culturale, sportive, de tineret şi religioase”, conform anexei 1.

         Art.2. Se aprobă programul competiţiilor sportive pe anul 2005 care se organizează şi finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman de la capitolul “alte acţiuni culturale, sportive, de tineret şi religioase”, conform anexei 2.

         Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.4. Centrul Cultural Judeţean va aduce la îndeplinire programul manifestărilor cultural-artistice aprobate la art. 1.

         Art.5. Serviciul comunicare, relaţii publice şi ONG va aduce la îndeplinire programul competiţiilor sportive aprobate la art. 2.

         Art.6. Pentru realizarea programelor aprobate la art.1 şi 2 Direcţia economică, buget-finanţe împreună cu Centrul Cultural Judeţean vor identifica posibilităţile de atragere a altor surse de finanţare în afara celor bugetare, încheind contracte în condiţiile legii.

         Art.7. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  Secretar General al judeţului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 16 din 26 februarie 2005