BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind: aprobarea realizării unor lucrări urgente pentru

              înlăturarea efectelor calamităţilor naturale asupra

              infrastructurii din judeţ grav  afectată în acest an

    

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 106, alin. 1, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

                Având în vedere:

-  expunerea de motive a vicepreşedintelui Vlad Eugen Ovidiu nr. 7528 din 24 octombrie 2005 şi raportul de specialitate nr. 7527 din 24 octombrie 2005  al Direcţiei Dezvoltare Locală privind necesitatea realizării unor lucrări urgente pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii din judeţ grav  afectată în acest an;

-  avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţen Teleorman;

- avizul Prefectului judeţului Teleorman, în calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, privind lista drumurilor judeţene, comunale şi a podurilor pe care se vor realiza lucrări urgente pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii grav afectate în judeţul nostru;

-Hotărârea Guvernului României, nr. 1.221 din 13 octombrie 2005, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării;   

         -  prevederile art.12 lit. (h), din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2001, privind achiziţiile publice, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2002; 

-  prevederile art. 104, alin. (2) din Legea 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47, alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

                 În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă realizarea unor lucrări urgente pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii din judeţ grav afectată în acest an, pentru obiectivele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Lucrările prevăzute la art. 1 se vor contracta prin negociere cu o singură sursă.

 

Art. 3. Contractele de achiziţii publice se vor încheia numai după obţinerea avizului Preşedintelui comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

 

Art. 4. Se împuterniceşte vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad ca, prin direcţiile de specialitate, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.5. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

PREŞEDINTE,

   

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                           Contrasemnează,

                                                                                          Secretar General al judeţului

 

                                                                                               Jr. Rodica Vrabie  

 

Alexandria

Nr . 114 din 31 octombrie 2005

 

                                                                                                                                Anexă                                                                                            

                                                                                            la hotărârea nr.114

                                                                                      din 31 octombrie 2005

Lista,

drumurilor judeţene, comunale, uliţe, străzi, poduri şi podeţe pe care se vor executa  lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav  afectată de inundaţii

 

1.        DJ 612A Satu Vechi–Săceni – reprofilare şi sporire capacitate portantă – 3 km;

              2.     DJ 612 Săceni-Ciolăneşti – reprofilare şi sporire capacitate portantă - 9 km;

              3.     DJ 701 Ciolăneşti-Zîmbreasca – reprofilare şi sporire capacitate portantă - 9 km;

              4.     DJ 612A Roşiorii de Vede-Balta Sarată – reprofilare şi sporire capacitate portantă    - 14 km;

              5.     DJ 506 Guruieni-Băbăiţa – reprofilare şi sporire capacitate portantă - 6 km;

              6.     DJ 601C întreţinere curentă pod peste pârâul Clăniţa la Gălăteni;

              7.     DC 6 Pod peste pârâul Sericu la Siliştea;

              8.    DJ 612 Călineşti-Rădoieşti – reprofilare şi sporire capacitate portantă -14 km;

              9.    Comuna Purani – canal de scurgere a apelor pluviale – 800 ml;

            10.    Comuna Purani  - ulite – reprofilare şi sporire capacitate portantă -3 km;

            11.    Lucrări executate în timpul inundaţiilor:

             a)  canale pentru evacuare ape pluviale în comuna Vedea

                         b)  canale (şanţuri) pentru evacuare ape pluviale în comuna Peretu

                         c)  canale pentru evacuare ape pluviale în comuna Nanov

                  d) înălţare de diguri şi canale de scurgere la:

                             - Ţigăneşti

                             - Cervenia

                             - Bujoru

                             - Bragadiru

                             - Peretu

                             - Plosca

                             - Buzescu

                             - Nenciuleşti

                             - Vedea

                             - Drăgăneşti de Vede

                             - Vîrtoape

                             - Mîrzăneşti;

            12.    Refacere podeţe la comuna Călmăţuiu de Sus – 2 bucăţi;

            13.    Covor asfaltic strada Parcului şi strada Primăverii, oraş Videle – 1,5 km.

            14.    DJ 703 Balaci-Tecuci reprofilare si sporire capacitate portanta in zona podetului

                    - 2 km.

15.    DJ 612, Mereni-Valea Cireşului-7,9 km-lucrările de reprofilare şi sporire capacitate portantă se sistează.

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea