CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE  

  

 

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 13 februarie 2008 

 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 4, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispozițiilor art.117 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară, de îndată, miercuri, 13 iunie 2007, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului “Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiștea în localitățile Vitănești, Mîrzănești, Răsmirești din județul Teleorman” în faza studiu de fezabilitate. 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite posturilor de radio locale.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

A V I Z A T

 pentru legalitate

  Secretar al județului

   Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.____ din __  februarie 2008