CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE  

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 26 octombrie 2007 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară vineri, 26 octombrie 2007, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind completarea comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

 

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, urmare a situației de urgență stabilită prin expertiza tehnică pentru lucrări de proiectare și construire a variantei ocolitoare provizorie de circulație la obiectivul de investiție “Pod pe DJ 504B km 18+191 peste pârâul Câinelui, la Gărăgău”.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Județean nr. 16 din 9 august 2004, nr. 119 din 29 noiembrie 2006 și nr. 40 din 29 martie 2007 cu privire la administrarea domeniului privat al județului Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Informatic.

 

6.     Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării investiției “Reabilitate DJ 701, limită județ Dâmbovița – Gratia-Poeni-Siliștea-Scurtu Mare-Slăvești-Ciolănești-Zâmbreasca-Dobrotești, km. 44+240-km - 104+890 (55,450 km) și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării investiției “Reabilitare DJ 506 Cervenia-Vitănești-Băbăița, km 17+400-58+000 (40,60 km)” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.

 

9.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării investiției “Reabilitare DJ 504, limită județ Giurgiu-Alexandria-Orbeasca-Tătărăștii de Sus, km 30+000-km. 110+700 (79,784 km)” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.

 

10.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării investiției “Reabilitare DJ 601F, Coșoteni-Vedea-Mavrodin, km. 0+000 – km. 23+500 (23,5 km)” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.

 

11.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, Serviciului de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0572 București, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman.

 

13.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”.

 

14.   Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media.

 

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr.____ din __ octombrie 2007