R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 


PROCES - VERBAL

al ședinței de constituire a Consiliului Județean Teleorman,

din 24 iunie 2008, ora 11,00

         

          Doamnelor și domnilor aleși locali, stimați invitați

 

          În conformitate cu dispozițiile art. 891 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am convocat, prin Dispoziția nr. 181 din 21 iunie 2008, consilierii județeni declarați aleși la data de 1 iunie 2008, pentru constituirea Consiliului Județean Teleorman.

          Ca urmare a validării de Tribunalul Teleorman prin sentința civilă nr. 10 C și a depunerii jurământului, în calitate de președinte ales al Consiliului Județean Teleorman, am onoarea să deschid ședința de constituire și, în numele autorității publice pe care o reprezint și al meu personal, vă felicit pentru încrederea acordată de alegătorii acestui județ, priceperii și înțelepciunii domniilor voastre și vă urez succes în tot ce veți întreprinde în acest mandat, spre binele locuitorilor din județ.

          Precizez că, potrivit dispozițiilor art. 891  alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința este legal constituită dacă participă cel puțin 2/3 din numărul consilierilor județeni aleși.

În acest sens, vă informez că, din datele puse la dispoziție de secretariatul tehnic s-a constatat că, sunt prezenți toți cei 32 consilieri județeni, aleși la 1 iunie 2008, ceea ce înseamnă că sunt îndeplinite condițiile legale și se pot desfășura lucrările ședinței de constituire a Consiliului județean.

          În sală sunt prezenți pentru a asista la această ședință: prefectul județului, domnul Niculcea Zorinel, președintele și locțiitorul biroului electoral al circumscripției județene nr. 36 Teleorman, doamna judecător Preda Ioana și respectiv doamna judecător Zamfir Elena, conducători de instituții județene, directorii direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului județean, reprezentanți ai mass-media locală, precum și alți cetățeni, ceea ce conferă ședinței noastre un caracter public.

 

          Doamnelor și domnilor,

 

          În confomitate cu prevederile art. 892  alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru ședința de constituire a Consiliului județean, potrivit prevederilor legale vă prezint următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

          1. Alegerea comisiei de validare

 

          2. Validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la 1 iunie 2008

 

          3. Depunerea jurământului de către consilierii județeni.

 

          4. Constituirea Consiliului Județean Teleorman.

 

5. Alegerea vicepreședinților Consiliului județean.

 

          6. Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean.

 

          Doamnelor și domnilor consilieri,

 

          Începem dezbaterea punctelor de la ordinea de zi și potrivit art. 892  alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru validarea mandatelor consilierilor județeni trebuie să alegem, prin vot deschis, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri, care va examina legalitatea alegerii fiecărui consilier și va propune validarea sau invalidarea mandatelor.

          În acest scop, vă propun ca numărul membrilor Comisiei de validare să fie de trei, corespunzător numărului de partide politice reprezentate în cadrul Consiliului județean.

          Supun la vot propunerea ca numărul membrilor comisiei să fie de 3 (trei).

 

          - Cine este pentru?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

 

          În unanimitate de voturi, numărul de trei al membrilor comisiei de validare a fost aprobat.

 

          Vă rog să faceți propuneri nominale pentru membrii comisiei de validare.

D-l Putineanu Ion propune pe d-l Petcu Florea.

D-l Florescu Adrian propune pe d-l Petre Ion.

D-l Bălan Ilie propune pe d-na Vlad Elena.

 

          Dacă mai sunt și alte propuneri?

          Nemaifiind, supun la vot pe fiecare candidat în ordinea propunerilor făcute și, așa cum am precizat, votul este deschis, iar pentru a fi ales, candidatul trebuie să întrunească votul a cel puțin jumătate plus unu, din numărul total al consilierilor prezenți.

          Supun la vot propunerea ca domnul Petcu Florea să facă parte din comisia de validare.

          - Cine este pentru?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimnitate de voturi propunerea a fost aprobată.

          Supun la vot propunerea ca domnul Petre Ion să facă parte din comisia de validare.

          - Cine este pentru?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimnitate de voturi propunerea a fost aprobată.

          Supun la vot propunerea ca doamna Vlad Elena să facă parte din comisia de validare.

          - Cine este pentru?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimnitate de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei de validare.

 

          Doamnelor și domnilor consilieri,

 

          Rog membrii comisiei de validare să se retragă într-un birou alăturat pentru

a-și alege președintele și secretarul, după care comisia trebuie să verifice legalitatea alegerilor consilierilor județeni și să întocmească raportul de validare. Orice explicații în legătură cu alegerea  consilierilor județeni le puteți cere de la doamna judecător Preda Ioana, președintele Biroului Electoral Județean al circumscripției nr. 36 Teleorman.

          Vă reamintesc că, potrivit art. 89² alin. (4) din Legea nr. 215/2001, comisia de validare va propune invalidarea unui consilier numai în cazul în care se constată incălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului județean s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile legii.       

          De asemenea, vă precizez că aceia dintre dumneavoastră care sunt aleși atât în funcția de consilier local, cât și în funcția de consilier județean, sau care pot deveni incompatibili, sunt obligați ca, în termen de 10 zile de la data ultimei validări, să opteze pentru una dintre cele două calități, deoarece art. 102 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, interzice consilierilor județeni să facă parte în același timp și din consiliile locale, altfel mandatul încetează pentru incompatibilitate.

                   

Doamnelor și domnilor,

 

          Până își definitivează raportul comisia de validare, vă propun o pauză de 15 minute.

          Dacă sunteți de acord cu această propunere?

          - Cine este pentru?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

În unanimitate de voturi, propunerea a fost aprobată.

 

          (După pauză)

 

          Doamnelor și domnilor consilieri,

 

          Reluăm lucrările ședinței și vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul președintelui comisiei de validare domnului Petcu Florea să ne prezinte raportul cu privire la validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor județeni aleși la 1 iunie 2008.

          Vă fac precizarea că potrivit art. 892  alin. (5) din Legea nr. 215/2001, validarea sau invalidarea mandatelor se face prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință.

          În continuare, voi prezenta proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la 1 iunie 2008 și vă supun la vot nominal fiecare consilier, în ordinea alfabetică.

          Consilierul în cauză nu va vota..

 

          Supun la vot validarea fiecărui consilier județean, în ordine alfabetică.

          - Cine este pentru domnul Augustin Ioan?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Bălan Ilie?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Bleajă Cornel?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru doamna Dăncilă Vasilica Viorica?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Drăcman Lucian Daniel?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Dumitrică George Ionuț?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Florea Dan?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Florescu Adrian?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru doamna Frăsineanu Fulvia Florentina?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Gâdea Adrian Ionuț?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Iancovici Gheorghe Romeo?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Iliescu Alexandru?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Ion Petre?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Mocanu Virgil?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Ogrăzeanu Teodor?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Pălăduș Aurel?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Petcu Florea?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Piper Savu Florin?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Plopeanu Constantin Cristian?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Popescu Dumitru Dan?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Putineanu Ion?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Răicescu Marian?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Savu Adrian?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Slăbescu Constantin?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Simionescu Adrian Constantin?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru doamna Tîrnăcop Aurica?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru doamna Țigăneșteanu Nela?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Vătafu Teodor Cătălin?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Vlad Eugen Ovidiu?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru doamna Vlad Elena?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Vrăjitoarea Emilian?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

          - Cine este pentru domnul Zavera I. Niculae ?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat.

 

          În unanimitate de voturi, s-a aprobat hotărârea privind validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la 1 iunie 2008.

 

          Doamnelor și domnilor consilieri,

 

          Conform art. 90 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată, consilierii județeni ale căror mandate au fost validate, trebuie să depună jurământul prevăzut în art. 32 alin. (1) din această lege.

          În acest sens, voi da citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta în ordine alfabetică la apelul nominal  la această masă special amenajată, pe care se află un exemplar al Constituției și unul al Bibliei, consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție, cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul “Jur” și va semna jurământul în două exemplare; unul se va înmâna consilierului, iar celălalt se va păstra la dosarul de validare.

          Precizez că, legea cuprinde prevederi exprese și imperative pentru consilierul care refuză să depună jurământul , în sensul că acesta este considerat demisionat de drept, fiind înlocuit cu primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv, dacă se confirmă că mai face parte din acel partid.

 

          Cei 32 consilieri județeni depun jurământul și semnează cele două formulare care cuprind textul acestuia după cum urmează:

1.     Augustin Ioan                                          Jur

2.     Bălan Ilie                                                  Jur

          3. Bleajă Cornel                                            Jur

          4. Dăncilă Vasilica Viorica                            Jur

          5. Drăcman Lucian Daniel                             Jur

          6. Dumitrică George Ionuț                            Jur

          7. Florea Dan                                               Jur

          8. Florescu Adrian                                        Jur

          9. Frăsineanu Fulvia Florentina                      Jur

         10. Gâdea Adrian Ionuț                                 Jur

         11. Iancovici Gheorghe Romeo                     Jur

         12. Iliescu Alexandru                                    Jur

         13. Ion Petre                                                 Jur

         14. Mocanu Virgil                                         Jur

         15. Ogrăzeanu Teodor                                  Jur

         16. Pălăduș Aurel                                         Jur

         17. Petcu Florea                                           Jur

         18. Piper Savu Florin                                    Jur

         19. Plopeanu Constantin Cristian                  Jur

         20. Popescu Dumitru Dan                             Jur    

         21. Putineanu Ion                                         Jur

         22. Răicescu Marian                                     Jur    

         23. Savu Adrian                                           Jur

         24. Slăbescu Constantin                               Jur

         25. Simionescu Adrian Constantin                Jur

         26. Tîrnăcop Aurica                                    Jur

         27. Țigăneșteanu Nela                                   Jur

         28. Vătafu Teodor Cătălin                            Jur

         29. Vlad Eugen Ovidiu                                 Jur

         30. Vlad Elena                                             Jur

         31. Vrăjitoarea Emilian                                 Jur

         32. Zavera I. Niculae                                    Jur

 

          Stimați colegi, doamnelor și domnilor invitați,

 

          Jurământul prevăzut de lege fiind depus de către toți consilierii județeni prezenți, declar legal constituit Consiliul Județean Teleorman în cea de-a V-a legislatură de funcționare, de la primele alegeri locale din 1992 și până în prezent.

          În continuare, vă prezint proiectul de hotărâre prin care se declară ca legal constituit Consiliul Județean Teleorman.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

          - Cine este pentru?

          - Este cineva împotrivă?

          - Se abține cineva?

 

          În unanimitate de voturi s-a aprobat și acest proiect de hotărâre.

 

Doamnelor și domnilor consilieri,

 

          Trecem la punctul cinci al ordinii de zi și conform prevederilor art. 91 alin. (2) lit. a) și ale art. 101 alin. (1)  și (2) din Legea nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, vom alege cei doi vicepreședinți ai Consiliului județean.

          Fac precizarea că, potrivit art. 101 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean alege dintre membri săi doi vicepreședinți cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție.

          Propunerea de candidați pentru alegerea vicepreședinților se face de către oricare dintre consilieri și, în consecință, vă rog să faceți propuneri de candidați pentru cei doi vicepreședinți ai consiliului județean care să fie trecuți pe buletinul de vot.

          D-l Pălăduș Aurel.

Propun, pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean, pe d-l Simionescu Adrian, un coleg care timp de patru ani a fost președinte al comisiei economice și s-a descurcat foarte bine.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Domnule Simionescu, acceptați?

          Domnul Simionescu Adrian.

          Da, accept.

          D-l Iliescu Alexandru.

Propun pe d-l Bălan Ilie care a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Domnule Bălan Ilie, acceptați?

          Domnul Bălan Ilie.

          Da, accept.

          Doamna Frăsineanu Fulvia.

Propun pe d-l Florescu Adrian care se va descurca foarte bine în această funcție.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Domnule Florescu Adrian, acceptați?

          Domnul Florescu Adrian.

          Da, accept.

 

          Așa cum am precizat mai sus vicepreședinții se aleg prin votul majorității membrilor consiliului în funcție și, în consecință, jumătate plus unu înseamnă 17 voturi.

 

          Stimați colegi,

 

          Pentru a executa operațiunile materiale necesare consemnării rezultatului votului dumneavoastră, pentru alegerea vicepreședinților, este necesar să alegem o comisie de numărare a voturilor, care să funcționeze pe întreaga durată a mandatului și propun să fie formată din trei consilieri, alții decât cei care au fost trecuți pe buletinele de vot și să nu facă parte din comisia de validare.

          Supun la vot numărul membrilor comisiei de 3 (trei).

          - Cine este pentru?

          - Este cineva împotrivă?

          - Dacă se abține cineva?

          În unanimitate de voturi, s-a aprobat ca numărul membrilor comisiei să fie de 3 (trei).

 

          Vă rog să faceți propuneri.

          D-l Piper Savu Florin.

Propun pe d-l Gâdea Adrian.

          D-l Bălan Ilie.

Propun pe d-l Vrăjitoarea Emilian.

          D-l Florescu Adrian.

Propun pe d-l Ogrăzeanu Teodor.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Supun la vot propunerea pentru domnul Gâdea Adrian.

          - Cine este pentru?

          - Este cineva împotrivă?

          - Dacă se abține cineva?

          În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Supun la vot propunerea pentru domnul Vrăjitoarea Emilian.

          - Cine este pentru?

          - Este cineva împotrivă?

          - Dacă se abține cineva?

          În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Supun la vot propunerea pentru domnul Ogrăzeanu Teodor.

          - Cine este pentru?

          - Este cineva împotrivă?

          - Dacă se abține cineva?

          În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

 

          În unanimitate de voturi, s-a aprobat comisia de numărare a voturilor, în următoarea componență nominală:

          1. Gâdea Adrian.

          2. Vrăjitoarea Emilian

          3. Ogrăzeanu Teodor.

          (Comisia de numărare a voturilor și-a desemnat președinte pe domnul Vrăjitoarea Emilian și a preluat urna, pe care o va sigila în fața consilierilor, precum și buletinele de vot).

         

          Vă rog să-mi permiteți să prezint tehnica votării.

          Fiecare consilier va primi câte un buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților, va semna de primire, va merge în cabina de vot unde își va exprima opțiunea, barând printr-o linie orizontală numele candidatului pe care nu dorește să îl aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierilor pe care doriți să îi alegeți vicepreședinți. După aceea buletinul se împăturește cu opțiunea în interior, pentru a îi asigura secretul, și apoi se introduce în urna sigilată care se află în fața noastră la masa prezidiului.

Dacă nu se respectă această procedură legală, votul se anulează, așa că, vă rog insistent să acordați toată atenția tehnicii de votare expusă, astfel ca votul dumneavoastră să fie valabil exprimat.

          Supun la vot procedura de vot.

          Cu 26 voturi „pentru” și 7 voturi „împotriv㔠(domnul Drăcman Lucian Daniel, doamna Frăsineanu Fulvia, domnii Florescu Adrian, Vătafu Teodor Cătălin, Ion Petre, Răicescu Marian, Mocanu Virgil) s-a aprobat procedura de vot.

          (Urmează operațiunea de votare și numărare a voturilor)

 

          Stimați colegi,

          Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președinte al comisiei de numărare a voturilor să ne prezinte rezultatul alegerii celor doi vicepreședinți ai Consiliului județean.

 

          Domnul Vrăjitoarea Emilian.

          Domnul Simionescu Adrian Constantin din partea PSD a întrunit un număr de 25 voturi „pentru” din totalul de 30 voturi valabil exprimate.

          Domnul Bălan Ilie din partea PNL a întrunit un număr de 25 voturi „pentru” din totalul de 30 voturi valabil exprimate.

          Domnul Florescu Adrian din partea PDL a întrunit un număr de 6 voturi „pentru” din totalul de 30 voturi valabil exprimate.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Deci, în urma votului dumneavoastră au fost aleși vicepreședinți ai Consiliului Județean Teleorman următorii:

          D-l Simionescu Adrian din partea Partidului Social Democrat

          D-l Bălan Ilie din partea Partidului Național Liberal.

          Urmare votului dumneavoastră, a fost adoptată hotărârea privind alegerea celor doi vicepreședinți ai Consiliului județean.

 

          În unanimitate de voturi, s-a aprobat proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului județean.

 

          Trecem la ultimul punct al ordinii de zi, respectiv organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman.

          Trebuie să vă precizez că în cadrul acestor comisii trebuie incluși toți consilierii județeni cu excepția președintelui și a vicepreședinților Consiliului județean.

          Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, nu prevede numărul acestor comisii ci numai că se “organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate”, având ca obiect principal avizarea proiectelor de hotărâri.

          Față de principalele domenii de activitate în care Consiliul județean își exercită atribuțiile așa cum sunt prevăzute în legea organică la art. 91 și în celelalte acte normative în domeniu, în scopul angrenării tuturor consilierilor noștri în aceste comisii la fundamentarea actului de decizie al Consiliului județean, avându-se în vedere, pregătirea profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea (jurist, inginer, profesor, economist) propun ca numărul comisiilor de specialitate să fie de 3, după cum urmează:

 

          1. Comisia de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, precum și pentru protecție socială.

 

          2. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător.

 

          3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

 

          Aveți observații la aceste propuneri?

 

          Supun la vot numărul și denumirea comisiilor.

          - Cine este pentru?

          - Împotrivă?

          - Abțineri?

 

          În unanimitate de voturi s-a aprobat numărul și denumirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman.

          Secretariatul tehnic al ședinței, în funcție de pregătirea profesională și domeniul în care vă desfășurați activitatea, a propus componența comisiilor pe principalele domenii de activitate prevăzută în proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman.

          Domnul Florescu Adrian.

          Mi s-ar fi părut normal ca fiecare consilier să aibă o opțiune, eu unul sunt mulțumit la comisia economică, dar sunt colegi care doresc să opteze pentru altă comisie. Era bine să discutăm puțin.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Eu am înțeles că s-au purtat discuții.

          Voi da citire proiectului de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

          - Cine este pentru?

          - Împotrivă?

          - Abțineri?

 

          În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

          Prin votul dumneavoastră cele trei comisii de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman au fost constituite și urmează ca fiecare comisie să țină sedință pentru a-și alege președintele și secretarul.

 

          Doamnelor și domnilor, stimați colegi,

         

          Având în vedere că am epuizat ordinea de zi, vă rog, dacă dintre dumneavoastră, consilieri județeni sau domnul prefect dorește să ia cuvântul.

          Domnul prefect Niculcea Zorinel.

          Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, domnilor invitați,

          L-am felicitat sâmbătă pe domnul președinte și, în mod cert, vom colabora.

          Atrag atenția consiliului județean că, în acest moment ne aflăm în cod galben și sper ca presa să nu mă critice că nu am dat cod portocaliu sau roșu.

          Îmi exprim dorința de colaborare și pentru aceasta am toată deschiderea.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Vă mulțumesc.

          Domnul Bălan Ilie.

          Domnule prefect, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri,

          Vreau să mulțumesc celor care mi-au acordat încrederea lor pentru continuitate la nivelul consiliului județean.

          Îi asigur pe toți din consiliul județean că voi fi intransigent. Tot ceea ce voi realiza în perioada următoare vor fi lucruri de nivel înalt în județul Teleorman.

          Vor fi foarte multe dezbateri.

          Democrația este un lucru împlinit.

          Vă mulțumesc și cu siguranță vom colabora și în perioada care va urma.

          Domnul Simionescu Adrian.

          Domnule prefect, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, dragi invitați,

          Sper că acești patru ani vor fi hotărâtori pentru România. Trebuie să fim uniți, lucru pe care nu prea l-am făcut, să avem un consiliu județean în care să hotărâm cele mai bune proiecte.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea are un program foarte serios și vom aduce Teleormanul acolo unde îi este locul.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Vă mulțumesc.

          Doamna Tîrnăcop Aurica.

          Ar trebui în primul rând să mulțumim populației județului Teleorman pentru încrederea pe care a avut-o în noi și ne-a votat pentru a duce la bun sfârșit programele pe care ni le-am propus. Este nevoie de multă colaborare și să uităm culoarea politică. Mulțumim domnului prefect pentru înțelegerea de care a dat dovadă și pentru că ne-a sprijinit.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Țin să salut prezența în sală a domnilor primari de la cele trei orașe, domnul Drăgușin Victor, domnul Mohanu Nicolae și domnul Pîrvu Petre și consilierilor locali.

          Salut și prezența domnului profesor Cula Constantin. Felicit toți consilierii județeni care au fost aleși, pe cei doi vicepreședinți și am convingerea că vom face o echipă bună pentru a putea gestiona județul.

          Următorii ani vor fi diferiți pentru că, competențele consiliului județean vor fi mai mari.

          Vreau să mulțumesc cu multă sinceritate domnului Putineanu Ion, în numele meu și a funcționarilor consiliului județean, care au numai cuvinte de laudă și vă mulțumesc public.

          Dumneavoastră reprezentați aici voința cetățenilor din tot județul Teleorman. Voi încerca să conduc acest județ în armonie, eficient, să fac tot ceea ce stă în puterile mele să fie promovate și adoptate cele mai bune hotărâri pentru locuitorii județului nostru.

          Sunt dator să spun în același timp că nu sunt dispus să fac compromisuri nici măcar politice.

          Sper ca toți consilierii județeni să nu uite pe tot parcursul mandatului jurământul pe care l-au depus astăzi.

          Am rugămintea la colegii din aparatul de specialitate al consiliului județean să fie confecționat un jurământ care să fie pus pe peretele din dreapta, la intrarea în sala de ședințe.

 

Declar închise lucrările ședinței și vă doresc în continuare o zi bună.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

   Liviu Nicolae Dragnea                                               Jr. Rodica Vrabie