CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

  PREŞEDINTE

 

 

DISPOZIŢIE

 

privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă de constituire în data de 24 iunie 2008

 

 

 Inginer Liviu Nicolae Dragnea, Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 

Având în vedere:

- rezultatul alegerilor din 1 iunie 2008 pentru Consiliul Judeţeananexa 4A;

- prevederile art. 89ą alin. (1) şi ale art. 94 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 106  alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

DISPUNE:

 

 

Art.1.  – Consilierii judeţeni aleşi la alegerile locale din data de 1 iunie 2008 se convoacă în şedinţă de constituire a consiliului judeţean în data de 24 iunie 2008, orele 11,00 în sala mare de şedinţă, având următoarea ordine de zi:

 

1.     Alegerea comisiei de validare.

2.     Validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 1 iunie 2008.

3.     Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni.

4.     Constituirea consiliului judeţean.

5.     Alegerea vicepreşedinţilor consiliului judeţean.

6.     Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale consiliului judeţean.

 

Art.2. – Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, se inserează în site-ul propriu şi se transmite către mass-media.

 

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va asigura convocarea consilierilor judeţeni şi pregătirea lucrărilor şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Teleorman.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E ,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                                  AVIZAT

                                                                                              pentru legalitate,

                                                                                           Secretar al judeţului,

 

                                                                                                 jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

 Nr.  …. din…………2008

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 


F-5.5-02,ed.1, rev.0