CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

PROCES-VERBAL

 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 15 ianuarie 2008, orele 15,00

 

 

          Bună ziua,

          La mulți ani!

          Vă doresc un an cu împliniri și multă sănătate

          Stimați colegi,

          In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, am convocat consiliul județean în ședință extraordinară astăzi, 15 ianuarie 2008, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâre care țin de competența autorității noastre publice județene.

 

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 4 din 10 ianuarie 2008.

 Anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință locuitorilor județului prin mass-media locală, fiind inserat și pe site-ul Consiliului județean.

 

          Din datele puse la dispoziție rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 31 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție lipsind doamna Burlacu Cristiana și domnul Stoicovici Gabriel, astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

         

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din 14 decembrie 2007, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 14 decembrie 2007.

 

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului pe anul 2008.

 

2.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2008.

 

3.     Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

4. Diverse.

         

          După publicarea proiectului ordinii de zi au mai apărut probleme urgente care nu pot fi amânate până la ședința ordinară, fapt pentru care vă propun suplimentarea ordinii de zi cu trei proiecte de hotărâre care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 44 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, după cum urmează:

          - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 29 martie 2007 privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții ce privesc reabilitare de drumuri județene, în faza de studiu de fezabilitate.

          - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt – Prundu - Lunca km 16+200 – km. 23+050 (6,850 km.)” finanțat prin programul PHARE CBC 2006 Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria.

          - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 701, limită județ Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – km. 104+890 (55,450 km)” și a cheltuielilor necesare implementării, proiecte ce urmează a fi depuse în cadrul Programului Operațional Regional.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completările propuse.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi cu completările propuse.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, proiectele de hotărâre de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

 

La primul punct de la ordinea de zi are cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului pe anul 2008.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică acordă aviz favorabil în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică acordă aviz favorabil cu 8 voturi „pentru” și 4 „abțineri”.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism acordă aviz favorabil cu 1 „abținere”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului pe anul 2008.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului pe anul 2008.

 

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2008.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică acordă aviz favorabil în unanimitate de voturi.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2008.

 

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2008.

 

La punctul trei de la ordinea de zi are cuvântul tot domnul vicepreședinte Putineanu Ion care ne va prezenta expunerea de motive privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică acordă aviz favorabil în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică acordă aviz favorabil cu 8 voturi „pentru” și 4 „abțineri”.

 

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism acordă aviz favorabil în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Florescu Adrian.

Sunt de acord cu cele menționate în expunerea de motive, dar aș vrea să știu dacă atunci când s-a întocmit acest proiect de hotărâre s-au avut în vedere și drumurile comunale.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Da, pentru întreținerea și repararea drumurilor comunale vor fi alocate fonduri prin programul Sapard și Hotărârea Guvernului nr. 577/1997. În ordinea importanței drumurile județene sunt prioritare.

Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

          La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 29 martie 2007 privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții ce privesc reabilitare de drumuri județene, în faza de studiu de fezabilitate.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 29 martie 2007 privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții ce privesc reabilitare de drumuri județene, în faza de studiu de fezabilitate.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 29 martie 2007 privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții ce privesc reabilitare de drumuri județene, în faza de studiu de fezabilitate.

 

          La punctul următor de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt – Prundu - Lunca km 16+200 – km. 23+050 (6,850 km.)” finanțat prin programul PHARE CBC 2006 Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt – Prundu - Lunca km 16+200 – km. 23+050 (6,850 km.)” finanțat prin programul PHARE CBC 2006 Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt – Prundu - Lunca km 16+200 – km. 23+050 (6,850 km.)” finanțat prin programul PHARE CBC 2006 Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria.

 

La punctul următor de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 701, limită județ Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – km. 104+890 (55,450 km)” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 701, limită județ Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – km. 104+890 (55,450 km)” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 701, limită județ Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – km. 104+890 (55,450 km)” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

x

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

 x

 

Dacă mai aveți alte probleme?

x

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

     Liviu Nicolae Dragnea                                         Jr. Rodica Vrabie