R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 28 septembrie 2007, ora 14,00

 

 

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  am convocat consiliul județean în ședință ordinară astăzi, 28 septembrie 2007, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâri care țin de competența exclusivă  a autorității noastre publice județene.

 

                Prin dispoziția nr. 248 din 20 septembrie 2007 am convocat autoritatea deliberativă, iar anunțul cu ordinea de zi s-a adus la cunoștință locuitorilor județului prin mass - media locală și site-ul Consiliului Județean.

 

                Din datele puse la dispoziție rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 30 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcție lipsind domnul Putineanu Ion aflat în concediu de odihnă, astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

               

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, conducători ai unor instituții, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din 30 august 2007, pe care îl supun aprobării.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare din 30 august 2007.

 

Înainte de a intra în ordinea de zi vă aduc la cunoștință că, în conformitate cu dispozițiile art. 89  coroborat cu art. 30 din Legea administrației  publice locale nr. 215/2001, republicată, cu adresa nr. 8836 din 17 septembrie  a.c., urmare vacantării postului de consilier județean al domnului Pitiș Petre am solicitat Tribunalului Teleorman validarea mandatului de consilier județean al domnului Dăncilă Cristinel membru al PSD Organizația Județeană Teleorman și supleant pe lista de candidați pentru Consiliul județean.

Vă prezint sentința civilă nr. 1239 din 25 septembrie 2007 a Tribunalului Teleorman prin care s-a hotărât validarea mandatului de consilier județean al domnului Dăncilă Cristinel.

În continuare, potrivit prevederilor art. 90 coroborat cu cele ale art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, și ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, consilierul al cărui mandat a fost validat, trebuie să depună în fața Consiliului județean, jurământul.

Precizez că în situația unui refuz, consilierul în cauză se consideră demisionat de drept, fiind înlocuit cu primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv.

În acest sens, voi da citire jurământului după care consilierul validat se va prezenta în fața mesei special amenajate pe care se află un exemplar din Constituție și Biblie, va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul “JUR” și va semna jurământul în două exemplare, unul pentru Consilierul județean și unul rămânând la dosarul ședinței:

“JUR SĂ RESPECT CONSTITUȚIA ȘI LEGILE ȚĂRII ȘI SĂ FAC, CU BUNĂ-CREDINȚĂ, TOT CEEA CE STĂ ÎN PUTERILE ȘI PRICEPEREA MEA PENTRU BINELE LOCUITORILOR JUDEȚULUI TELEORMAN.  AȘA SĂ-MI AJUTE DUMNEZEU!”

 

Notă: În timpul depunerii jurământului asistența se ridică în picioare.

 

Stimați colegi,

Jurământul prevăzut de lege, fiind depus, să-l felicităm pe domnul Dăncilă Cristinel și să-i urăm „bun venit” în rândurile noastre.

Deci, în sală acum sunt prezenți 31 de consilieri.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

 

2.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale.

 

3.       Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman.

 

4.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

 

5.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene “Marin Preda”.

 

6.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Pază Teleorman.

 

7.       Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrării “Extindere pavilion cronici” la spitalul de psihiatrie Poroschia, județul Teleorman.

 

8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea aportului județului Teleorman la majorarea capitalului social al S.C. “Apa Serv” S.A. Alexandria prin utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară și rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

9.       Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Consiliului Județean Teleorman din administrarea consiliilor locale ale comunelor Balaci și Dobrotești a drumului comunal DC 48, km 0+000-8+000, pentru o perioadă de 5 ani.

 

10.    Diverse.

 

După publicarea ordinii de zi s-au întocmit încă trei proiecte de hotărâri care nu pot fi amânate, fapt pentru care vă propun suplimentarea acesteia:

1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții „Fluidizarea circulației spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546, Turnu Măgurele – limită județ Olt, km 4+000 – km. 40+000.

2. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Ansamblului de cântece și dansuri al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, precum și a Festivalului–concurs național de muzică populară.

Cel de-al treilea proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Ansamblului de cântece și dansuri al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, precum și a Festivalului–concurs național de muzică populară este necesar să-l aprobăm având în vedere starea de conflict existentă în prezent cu privire la folosirea denumirii acestora.

Am avut o discuție cu doamna Florina Vasilică și Florin Vespasian Vasilică, soția și respectiv fiul, titularii certificatelor de înregistrare a mărcilor „Grupul Teleormanul” și „Liviu Vasilică”, care ne interzic utilizarea de către Consiliul Județean a mărcilor respective, fapt pentru care suntem obligați să revenim la vechile denumiri, respectiv Ansamblul de Cântece și Dansuri „Burnasul” și Festivalul concurs „Pe deal la Teleormănel”.

 

Cu aceste modificări supun la vot proiectul ordinii de zi.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi cu modificările propuse.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

 

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

 

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale.

 

Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale.

 

                                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale..

 

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman.

 

La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

 

La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene “Marin Preda”.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.                           

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene “Marin Preda”.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene “Marin Preda”.

 

La punctul șase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive  privind modificarea statului de funcții al Direcției de Pază Teleorman.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.                            

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

 

 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Pază Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Pază Teleorman.

.

La punctul șapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrării “Extindere pavilion cronici” la spitalul de psihiatrie Poroschia, județul Teleorman.

Rog președinții comisiilor juridică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-          Domnul Iancovici Romeo.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrării “Extindere pavilion cronici” la spitalul de psihiatrie Poroschia, județul Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrării “Extindere pavilion cronici” la spitalul de psihiatrie Poroschia, județul Teleorman.

 

La punctul opt de la ordinea de zi vă prezint raportul privind aprobarea aportului județului Teleorman la majorarea capitalului social al S.C. “Apa Serv” S.A. Alexandria prin utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară și rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-          Domnul Iancovici Romeo.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Ceilalți acționari au adoptat hotărârea în acest sens?

                Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

                Consiliul Local Roșiorii de Vede va adopta hotărârea în ședința de astăzi, la Zimnicea s-a aprobat, la Turnu Măgurele urmează să se aprobe.

                Consiliul Local Videle a comunicat că în bugetul pe anul 2007 nu sunt prinse sume și deci nu majorează capitalul social.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Ce facem dacă Consiliul Local Videle nu participă?

                Domnul Dumitrescu Mircea.

                Corespunzător sumelor aprobate se vor modifica procentele acționarilor.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                La Alexandria, nu s-a aprobat procentul propus inițial; urmează să se aprobe.

                Domnul Florescu Adrian.

                Dacă unul dintre acționari nu aprobă, o să fie o problemă, nu poate funcționa societatea.

                Domnul Dumitrescu Mircea.

                S-au prevalat de faptul că vroiau să mărească numărul de acțiuni.

                Domnul Florescu Adrian.

                Deci, nu vor fi probleme?

                Domnul Dumitrescu Mircea.

                Dacă Alexandria participă la majorarea capitalului social al S.C. Apa Serv S.A., nu vor fi probleme.

                Dacă nu aprobă vor fi probleme, nu se poate semna contractul de concesiune cu Alexandria.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă Alexandria nu aprobă vom face o ședință extraordinară și vom discuta cu ceilalți acționari.

                Se vor găsi soluții.

                Singura mea curiozitate este cum o să motiveze.

                Nu putem să ne așteptăm unul pe altul, trebuie să aprobăm hotărârea. După primul tur mai vedem, așa se procedează.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea aportului județului Teleorman la majorarea capitalului social al S.C. “Apa Serv” S.A. Alexandria prin utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară și rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea aportului județului Teleorman la majorarea capitalului social al S.C. “Apa Serv” S.A. Alexandria prin utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară și rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

La punctul nouă de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind trecerea în administrarea Consiliului Județean Teleorman din administrarea consiliilor locale ale comunelor Balaci și Dobrotești a drumului comunal DC 48, km 0+000-8+000, pentru o perioadă de 5 ani.

 

Rog președinții comisiilor juridică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-          Domnul Iancovici Romeo.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Rog să se analizeze posibilitatea trecerii DC 48 în domeniul public al județului, să fie o continuare a drumului județean 701.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă rog să pregătiți documentația și în prima ședință să luăm în discuție această problemă. Dacă mai sunt alte propuneri?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind trecerea în administrarea Consiliului Județean Teleorman din administrarea consiliilor locale ale comunelor Balaci și Dobrotești a drumului comunal DC 48, km 0+000-8+000, pentru o perioadă de 5 ani.

                                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind trecerea în administrarea Consiliului Județean Teleorman din administrarea consiliilor locale ale comunelor Balaci și Dobrotești a drumului comunal DC 48, km 0+000-8+000, pentru o perioadă de 5 ani.

 

La următorul punct de la ordinea de zi are cuvântul tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții „Fluidizarea circulației spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546, Turnu Măgurele – limită județ Olt, km 4+000 – km. 40+000.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.                           

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții „Fluidizarea circulației spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546, Turnu Măgurele – limită județ Olt, km 4+000 – km. 40+000.

 

                                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții „Fluidizarea circulației spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546, Turnu Măgurele – limită județ Olt, km 4+000 – km. 40+000.

 

La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind completarea comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

 

Rog pe domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică, să prezinte raportul de avizare.                           

Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind completarea comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind completarea comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

 

Următorul proiect de hotărâre se referă la schimbarea denumirii Ansamblului de cântece și dansuri al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, precum și a Festivalului–concurs național de muzică populară.

Vă voi prezenta un scurt istoric al denumirilor “Liviu Vasilic㔠și “Grupul Teleormanul” atribuite de Consiliul Județean Centrului de Conservare și Promovare a culturii tradiționale Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 14 voturi „pentru” și 1 „abținere” (domnul Stoicovici Gabriel).

Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau comentarii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Simionescu Adrian.

                Am înțeles că cei din familie nu sunt de acord să se folosească numele de “Liviu Vasilică”, dar cu denumirea de Ansamblul “Teleormanul” de ce nu sunt de acord?

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Așa m-am întrebat și eu. Dar dacă este marcă înregistrată nu se poate folosi decât cu acordul lor. Noi am încercat să obținem acordul scris , dar nu s-a obținut lucrul acesta.

Am avut o discuție și despre statuie și sper să nu avem și aici probleme.

Domnul Stoicovici Gabriel.

Acest grup ne reprezintă și peste hotare, acum ne ducem cu numele de „Burnasul”, cine ne recunoaște pe noi cu acest nume?

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Nici eu nu sunt de acord numai că nu putem folosi legal acea denumire, este o răspundere penală. Acum suntem în situația de a da altă denumire pentru a putea să funcționeze.

Am rugămintea ca juriștii noștri să studieze posibilitatea de a face un demers pentru denumirea „Teleormanul”.

Trebuie să anunțăm prin toate mijloacele că în acest moment grupul „Teleormanul” nu reprezintă județul Teleorman.

Referitor la numele de „Liviu Vasilică”, mie sincer îmi pare rău, că era o modalitate prin care cinsteam memoria artistului.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Ansamblului de cântece și dansuri al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, precum și a Festivalului–concurs național de muzică populară.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

Cu 29 voturi „pentru” și 2 „abțineri” (doamna Anghel Cornelia și domnul Stoicovici Gabriel) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Ansamblului de cântece și dansuri al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, precum și a Festivalului–concurs național de muzică populară.

 

Domnule Stuparu Timotei în legătură cu locația unde se va desfășura Festivalul „Pe deal la Teleormănel”, ce ne puteți spune?

Am înțeles că la Alexandria nu se poate, casa de cultură a intrat într-un proces de renovare.

La Turnu Măgurele nu se poate.

Aveți vreo propunere?

Domnul Stuparu Timotei.

La Zimnicea. Am fost și am văzut Casa de Cultură, este bine întreținută și putem desfășura în mod corespunzător festivalul concurs. Urmează să facem demersurile necesare.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă mai aveți alte probleme?

 

 

                Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

            PREȘEDINTE,                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

      Liviu Nicolae Dragnea                                         Jr. Rodica Vrabie