R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

 

PROCES VERBAL

al  ședinței Consiliului Județean Teleorman convocată de îndată, în ziua de 24 octombrie 2008, ora 11,00

 

 

          Bună ziua, stimați colegi,

          In  temeiul prevederilor art. 94 alin. 4, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am convocat, de îndată, consiliul județean în ședință astăzi, 24 octombrie 2008, ca beneficiari ai rectificării bugetului județului. 

 

          Am convocat autoritatea deliberativă a autorității publice județene prin dispoziția nr. 345 din 23 octombrie 2008.

 

Anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință locuitorilor județului prin afișare la sediul instituției și inserat pe site-ul consiliului județean.

 

          Din datele puse la dispoziție de scretariat rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 24 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, lipsind Drăcman Lucian Daniel, Florescu Adrian, Frăsineanu Fulvia Florentina, Ion Petre, Vătafu Teodor Cătălin, Mocanu Virgil, Ogrăzeanu Teodor, Răicescu Marian și domnul Simionescu Adrian Constantin care este plecat în delegație, în Franța,  astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

         

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, directori ai unor instituții din subordinea autorității publice județene, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din  30 septembrie 2008, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare din  30 septembrie 2008.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2008.

 

3. Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi:

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare proiectele de hotărâre de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

 

La primul punct dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitatea de voturi a celor prezenți.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitatea de voturi a celor prezenți.

-         Domnul Iancovici Gheorghe Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitatea de voturi a celor prezenți.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2008.

 

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitatea de voturi a celor prezenți.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitatea de voturi a celor prezenți.

-         Domnul Iancovici Gheorghe Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitatea de voturi a celor prezenți.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Analizând în această dimineață H.G. nr. 1155/2008 prin care s-au alocat sume pentru echilibrarea bugetelor locale ale localităților din județ am constatat că, un număr de 12 localități nu au primit nimic. În aceste condiții vă propun să luăm bani din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean și să alocăm și acestora, deoarece sunt primării din județ care nu mai au bani nici de salarii. Este vorba de orașul Videle și de 11 localități rurale, respectiv Beuca, Didești, Drăgănești de Vede, Mîrzănești, Nanov, Orbeasca, Plopii Slăvitești, Poeni, Răsmirești, Stejaru, Vedea care vor primi în total 11,50 miliarde lei.

          Propun introducerea a două articole, după cum urmează:

          Art.3. Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean cu 1.150 mii lei, prevăzută în anexa nr. 1.

          Art.4. Se aprobă utilizarea și repartizarea pe unități administrativ teritoriale a 1.150 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean, din proprie inițiativă, conform anexelor nr. 3 și 4.

          Articolul 3 din proiectul de hotărâre devine art.5,  art.4. devine art. 6 și art. 5 devine art.7.

          Supun la vot acest amendament.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat amendamentul propus.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2008 cu amendamentul aprobat și modificarea corespunzătoare a proiectului hotărârii.

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2008, cu modificările propuse.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

            În mapă aveți declarația pe propria răspundere care trebuie completată în vederea transmiterii, centralizat, în timp util, la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

 

          Am un comentariu de făcut despre această neparticipare în bloc a consilierilor din partea PDL la această ședință importantă.

          Acum propunerea mea a fost justificată ca în sala de ședințe a consiliului să fie pus pe perete jurământul pentru ca înainte de a face un asemenea gest să-l citim cu atenție și să vedem dacă prin ceea ce am făcut, l-am încălcat. Consilierii PDL în mod deliberat au hotărât să nu participe la această ședință și au încălcat jurământul și promisiunile făcute electoratului, la alegerile locale.

          Nu au participat la această ședință când consiliul județean a hotărât ca din puținii bani pe care-i are în bugetul propriu al județului, să completeze cu aceste sume pentru localitățile la care cei mai mulți primari sunt PDL, renunțând la anumite lucrări de investiții și să le alocăm unor primării din județ.

          Ministrul Laszlo Borbely n-a considerat necesar ca anumite localități care au lucrări angajate să le termine. Sunt extrem de dezamăgit că acești consilieri n-au participat la ședință pentru binele locuitorilor acestui județ cărora le-au promis că le vor apăra drepturile și, constat cu regret că își permit să folosească funcțiile respective în campania electorală.

          Vă mulțumesc pentru participare, iar ședința ordinară de consiliu o vom ține vineri 31 octombrie 2008. 

 

 

 

 

Dacă mai aveți alte probleme?

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

        Liviu Nicolae Dragnea                                          Jr. Rodica Vrabie