R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 11 noiembrie 2008, orele 12,00

 

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  am convocat consiliul județean în ședință ordinară astăzi, 11 noiembrie 2008, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâri care țin de competența exclusivă  a autorității noastre publice județene.

 

                Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 385 din 6 noiembrie 2008.

 Anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință locuitorilor județului prin mass - media locală și inserat pe site-ul Consiliului județean.

 

                Din datele puse la dispoziție rezultă în sală sunt prezenți un număr de 28 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind doamna Tîrnăcop Aurica, domnii Drăcman Lucian Daniel, , Bălan Ilie și Simionescu Adrian Constantin, astfel ședința de consiliu este legal constituită.

               

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor, funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean și conducători ai unor instituții din subordinea Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

V-a fost pus la dispoziție procesul - verbal al ședinței de Consiliu județean din data de 31 octombrie 2008, pe care îl supun aprobării.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței Consiliului Județean din data de 31 octombrie 2008.

 

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman.

 

3.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

 

4.       Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

 

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Gheorghe Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman

 

Rog pe domnul Gâdea Ionuț Adrian, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Ionuț Adrian.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman

 

La punctul trei de la ordinea de zi  vă prezint expunerea de motive privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

 

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

Dacă aveți propuneri sau sugestii?

 

                Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

         Liviu Nicolae Dragnea                                     Jr. Rodica Vrabie