CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 11 noiembrie 2008 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

D I S P U N E:

 

 

           Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 11 noiembrie 2008, orele 12,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

2.   Proiect de hotărâre privind însușirea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman pentru caracteristicile tehnice ale podurilor situate pe DJ 701, limită județ Dâmbovița – Gratia - Poeni – Siliștea - Scurtu Mare - Slăvești – Ciolănești - Zâmbreasca-Dobrotești (DN65A.)

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

 

4.     Diverse.

 

 

 

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către mass-media și se inserează în site-ul propriu.

    

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Rodica Vrabie

 

                       

 

 

 

Alexandria

Nr. _____ din 7 noiembrie 2008