CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 31 martie 2008 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 31 martie 2008, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul public și din administrarea Consiliului Județean Teleorman în domeniul privat al județului, a unei părți din imobilul situat în Municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 12-14, în scopul restituirii către persoana îndreptățită.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre județul Teleorman și municipiul Turnu Măgurele în vederea implementării proiectului “Parc industrial și tehnologic Teleorman”.

 

4.     Proiect de hotărâre privind transmiterea unei suprafețe de teren proprietate publică a județului Teleorman, din administrarea Spitalului Județean Alexandria în administrarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului pentru construirea unei capele închinate Sfinților Chir și Ioan, în curtea Spitalului Județean Alexandria

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 30 ianuarie 2008.

 

6.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2008.

 

7.     Diverse

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ martie 2008